Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Viittomakieliasiain neuvottelukunta

Svarstiden går ut: 11.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Oikeusministeriö on valmistellut luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi viittomakieliasiain neuvottelukunnasta. 
 
Bakgrund
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” on seuraava kirjaus: ”Perustetaan laaja-alainen viittomakieliasiain neuvottelukunta arvioimaan viittomakielilain ja viittomakielisten perusoikeuksien sekä yhdenvertaisuuden toteutumista (OM).”

Viittomakielilaki (359/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Lakia hyväksyessään eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen turvaamiseksi, että viittomakieltä käyttävien oikeudet toteutuvat koko maassa siten kuin heidän kielellisiä oikeuksiaan koskevaa lainsäädäntöä laadittaessa on tarkoitettu. Tällä hetkellä valtionhallinnossa ei ole pysyvää toimielintä, joka keskittyisi viittomakielisten perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumisen seuraamiseen.
 
Målsättningar
Valtioneuvoston asetuksella määritellään viittomakieliasiain neuvottelukunnan tehtävät, kokoonpano ja toiminnan järjestäminen.
Sändlista:
Eduskunnan viittomakielten verkosto    
Finlandssvenska teckenspråkiga rf    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto ry    
Jyväskylän yliopisto / Viittomakielen keskus    
Kansaneläkelaitos    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuntaliitto    
Kuurojen Liitto ry    
Kuurojen vanhempien kuulevien lasten yhdistys ry    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kuurosokeat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Svarsanvisningar för mottagare
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi viittomakieliasiain neuvottelukunnasta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Pyydämme teitä antamaan lausunnon suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Tidtabell
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 11.6.2020 mennessä.
Beredare
Eeva Tupi, eeva.tupi@om.fi

    • Kommenttinne neuvottelukunnan tehtäviä koskevasta 2 §:stä:
    • Kommenttinne neuvottelukunnan kokoonpanoa koskevasta 3 §:stä:
    • Kommenttinne neuvottelukunnan toiminnan järjestämistä koskevasta 4 §:stä:
    • Muut kommentit koskien asetusta:
    • Muut kommentit koskien muistiota: