Registerbeskrivning

1. Registrets namn

Register över användare av tjänsten Utlåtande.fi.

2. Personuppgiftsansvarig

Justitieministeriet

E-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi

3. Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på artikel 6.1c i dataskyddsförordningen: ”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.”

Personuppgifter behandlas med stöd av

  • 14 § 4 mom. i grundlagen
  • 41 § i förvaltningslagen
  • 19 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

4. Vems personuppgifter behandlar vi och vilka uppgifter samlas in?

Vi behöver dina personuppgifter för upprätthållande av tjänsten och för att kunna erbjuda användarstöd. Till denna verksamhet hör att stödja användarna i användningen av tjänsten samt att utreda eventuellt missbruk.

Vi samlar in följande uppgifter om användarna: förnamn, efternamn, e-postadress, organisation, språk, användarroll, tjänstemannastatus, registreringsdatum, uppgift om beställning e-postmeddelanden (och om vilka ämnen användaren beställt meddelanden), användarens utlåtanden, användarens begäran om utlåtanden.

5. Vem har tillgång till de personuppgifter som finns i registret (regelmässiga överlåtelser)?

De tjänstemän som svarar för justitieministeriets elektroniska demokratitjänster har tillgång till uppgifterna i registret. Också tjänstens programleverantörer kan ges tillgång till uppgifterna. Till den som begär om utlåtanden lämnas i fråga om varje utlåtande uppgift om vem/vilken organisation som gett utlåtandet.

Om någon gjort sig skyldig till störande av post- och teletrafik, kan hans eller hennes uppgifter överlåtas för utredning av brott. Uppgifterna i registret kan avföras på den berörda personens begäran. Uppgifter kan överlämnas enligt vad den gällande lagstiftningen tillåter och föreskriver.

6. Kan dina personuppgifter lämnas ut till tredjeländer?

Personuppgifter som finns i registret lämnas inte ut till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifterna behandlas enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (1999/621).

8. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Informationssystemet finns på ett skyddat lokalt nätverk och skyddade servrar. Åtkomsten till uppgifterna i systemet och registren har begränsats med användarrättigheter. Personuppgiftsansvariga eller de som behandlar personuppgifter bedömer separat i varje enskilt fall vilka användarrättigheter en tjänsteman som ges tillgång till systemet behöver för att sköta sina uppgifter.

De tekniska anläggningarna och uppgifterna befinner sig fysiskt i Finland. Behörig behandling av uppgifterna övervakas genom administrativa kontroller.

9. Varifrån få vi personuppgifter och har vi fått dem via offentligt tillgängliga källor?

Vi får personuppgifter via Suomi.fi-identifikationen eller tjänstemännens Virtu-identifiering beroende på vilket identifieringssätt som används.

10. Vilka rättigheter har du?

Du kan själv kontrollera dina personuppgifter i registret genom att logga in i webbtjänsten. I tjänsten registreras inga andra uppgifter. Om du av någon orsak inte kan logga in i tjänsten, kan be att få kontrollera vilka uppgifter vi har om dig genom att kontakta oss elektroniskt, per post eller personligen. Kontaktuppgifter finns i punkt 2. Då du ber om att få dina uppgifter ska du styrka din identitet för att sätt bevisa din rätt att kontrollera dina uppgifter.

Om du upptäcker fel i dina uppgifter, kan du be oss rätta den felaktiga uppgiften. I din begäran ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig, på vilka grunder den är felaktig och hur den borde rättas. Du kan också begära att dina personuppgifter kompletteras om du anser att de är bristfälliga.