Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27202/2023

Svarstiden gick ut: 8.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetus ehdotetaan annettavaksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013) 12 ja 23 §:n nojalla. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
 
Bakgrund
Valtioneuvoston asetuksessa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista (6/2021) säädetään biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013) menettelyihin ja vaatimuksiin liittyvistä tarkemmista säännöksistä, kuten laitoksen kokonaislämpötehon määrittämisestä, kestävyystodistuksen sisällöstä ja kestävyyskriteeriselvityksen yhteydessä ilmoitettavista tiedoista.

Suomi on 19.4.2023 vastaanottanut komission perustellun lausunnon, jolla komissio on jatkanut Suomea vastaan aiemmin aloittamaansa rikkomusmenettelyä, joka koskee uusiutuvan energian direktiivin (RED II -direktiivi) täytäntöönpanoa. Suomi on todennut vastauksessaan perusteltuun lausuntoon, että sen on tarkoitus täytäntöönpanna puuttuvat kohdat vuoden 2023 loppuun mennessä. Euroopan komission Suomelle osoittaman perustellun lausunnon johdosta asetukseen ehdotetaan lisättäväksi säännös raaka-aineen prosessoinnin seurauksena syntyneiden tuotosten kestävyysominaisuuksien ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisomaisuuksien mukauttamisesta. Lisäksi asetuksessa tarkennettaisiin kestävyystodistuksen sisältövaatimuksia.
 
Målsättningar
Asetusmuutoksen tavoitteena on saattaa kansallinen kestävyyssääntely vastaamaan tarkemmin RED II -direktiiviä siltä osin kuin komissio on katsonut, että kansallinen täytäntöönpano on ollut puutteellinen.
 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 8.12.2023.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa

erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis
p. 029 504 7067
nicoleta.kaitazis(a)gov.fi
Sändlista:
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
oikeusministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
ympäristöministeriö