Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21891/2022

Svarstiden gick ut: 23.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet begär utlåtanden om utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal.
Bakgrund
Republikens president beslutade den 17 maj 2022 på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato. Republikens president utnämnde Finlands delegation för anslutningssamtalen. Natomedlemsstaternas stats- och regeringschefer bjöd in Finland till anslutningssamtal den 29 juni 2022. Anslutningssamtalen mellan Finland och Nato fördes den 4 juli 2022. Finlands anslutningsprotokoll undertecknades den 5 juli 2022. I och med undertecknandet av anslutningsprotokollen fick Finland observatörsstatus (Invitee) i Nato. Ratificeringsprocessen av anslutningsprotokollet i Natos medlemsstater inleddes.

Nordatlantiska fördragsorganisationens generalsekreterare lämnar Finland en inbjudan att ansluta sig till nordatlantiska fördraget efter alla Natos medlemsstater har ratificerat Finlands anslutningsprotokoll. En förutsättning för Finlands medlemskap är att Finland ska ratificera nordatlantiska fördraget i dess ändrade lydelse enligt anslutningsprotokollen. Ratificeringen förutsätter att en regeringsproposition lämnas till riksdagen.
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner nordatlantiska fördraget, sådant det lyder ändrat genom anslutningsprotokollen, samt avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal.

Finlands anslutning till nordatlantiska fördraget träder i kraft när Finlands anslutningsinstrument deponeras hos Amerikas förenta staters regering. Strävan är att Finland och Sverige ska deponera sina anslutningsinstrument samtidigt, och Finland och Sverige godkänner då inte varandras anslutningsprotokoll separat. Avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal träder i kraft för Finlands del när Finland deponerar sitt ratifikationsinstrument hos Amerikas förenta staters regering.

Propositionen innehåller även förslag till lagar för att sätta i kraft fördraget och avtalet. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft samtidigt som protokollet till nordatlantiska fördraget om Finlands anslutning och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.
 
Länkar:

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM010:00/2022 - Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin liittoon -hankesivu

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=UM010:00/2022 - Projektsida om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Bilagor:

Luonnos Nato-HE lausuntokierrokselle.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi suomeksi

Utkast till Nato RP på remiss_10.11.2022.pdf - Utkast till regeringspropositions på svenska

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 23 november 2022. Tidsfristen är absolut.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas in som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till utrikesministeriets registratorskontor.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Ytterligare information om hur man använder utlåtandetjänsten ges av systemadministratörerna på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och i en projektsida om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (valtioneuvosto.fi/sv/projekt, numret UM010:00/2022).

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Om det inte är möjligt att lämna ett utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, kan det också lämnas in per e-post till utrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.um@formin.fi. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer VN/21891/2022 som referens.

Vi ber de ministerier som använder VAHVA föra utlåtandet också under ärende VN/21891/2022 i VAHVA.
Beredare
Koordineringsgruppen med underlydande expertgrupper har ansvarat för beredningen av regeringspropositionen. Eventuella frågor kan ställas till ordförandena och sekreterarna i dessa arbetsgrupper:

Statssekreterare Jukka Salovaara, utrikesministeriet, koordineringsgruppens ordförande, tel. +358 295 350 431
Utrikesrådet Anna-Mari Wong Hämäläinen, utrikesministeriet, koordineringsgruppens sekreterare, tel. +358 295 350 498

Rättschef Kaija Suvanto, utrikesministeriet, ordförande för expertgruppen för juridiska frågor, tel. +358 295 351 159
Lagstiftningssekreterare Kitta Kangas, utrikesministeriet, sekreterare för expertgruppen för rättsliga frågor, tel. +358 295 350 608

Adminstrationsdirektör Pirjo Tulokas, utrikesministeriet, ordförande för expertgruppen för resursfrågor, tel. +358 295 351 413
Utrikesrådet Salla Romakkaniemi, utrikesministeriet, sekreterare för expertgruppen för resursfrågor, tel. +358 295 350 314

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn(at)formin.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Aleksanteri-instituutti    
Aliupseeriliitto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuusneuvosto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansainvälisen politiikan yhdistys    
Kriisinhallintakeskus    
Laajan turvallisuuden verkosto ry    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maanpuolustuskurssiyhdistys    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Päällystöliitto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI    
Reserviläisliitto    
Sadankomitea    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Atlantti-seura    
Suomen Pankki    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto    
Suomen YK-liitto    
Tampereen yliopisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Turun yliopisto    
Turvallisuuskomitea    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UH-Akava    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Upseeriliitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi