Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21891/2022

Vastausaika on päättynyt: 23.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Tausta
Tasavallan presidentti päätti 17.5.2022 valtioneuvoston esityksestä, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle (Nato) kiinnostuksensa käydä keskustelut Suomen liittymisestä Natoon. Tasavallan presidentti asetti valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Naton ja sen jäsenvaltioiden kanssa. Naton jäsenvaltioiden valtionpäämiesten tehtyä asiaa koskevan päätöksen 29.6.2022 käytiin liittymiskeskustelut 4.7.2022 ja Suomen liittymispöytäkirja allekirjoitettiin 5.7.2022. Liittymispöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen Suomesta tuli Naton tarkkailijajäsen ja liittymispöytäkirjan kansallinen ratifiointi Naton jäsenvaltioissa käynnistettiin.

Naton pääsihteeri kutsuu Suomen liittymään Pohjois-Atlantin sopimukseen, kun kaikki Naton jäsenvaltiot ovat ratifioineet Suomen liittymispöytäkirjan. Suomen jäsenyyden edellytyksenä on, että Suomen on ratifioitava Pohjois-Atlantin sopimus sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla. Ratifiointi edellyttää hallituksen esityksen antamista eduskunnalle.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjois-Atlantin sopimuksen sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen.

Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin sopimukseen tulee voimaan, kun Suomen liittymiskirja talletetaan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan. Tavoitteena on, että Suomi ja Ruotsi tallettavat liittymiskirjansa samaan aikaan, jolloin Suomi ja Ruotsi eivät hyväksy toistensa liittymispöytäkirjoja erikseen. Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus tulee Suomen osalta voimaan, kun Suomi tallettaa ratifioimiskirjansa Yhdysvaltojen hallituksen huostaan.

Esitykseen sisältyy myös ehdotukset edellä mainittujen sopimusten voimaansaattamislaeiksi. Esitykseen sisältyvä laki Pohjois-Atlantin sopimuksesta on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin Pohjois-Atlantin sopimus, sellaisena kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla, tulee Suomen osalta voimaan.  Esitykseen sisältyvä laki sopimuksesta Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta on vastaavasti tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettynä ajankohtana samanaikaisesti kuin kyseinen sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM010:00/2022 - Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin liittoon -hankesivu

https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=UM010:00/2022 - Projektsida om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Liitteet:

Luonnos Nato-HE lausuntokierrokselle.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi suomeksi

Utkast till Nato RP på remiss_10.11.2022.pdf - Utkast till regeringspropositions på svenska

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.11.2022. Määräaika on ehdoton.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen julkisilla hankesivuilla (valtioneuvosto.fi/hankkeet, tunnus UM010:00/2022).

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.UM@formin.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/21891/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/21891/2022.
 
Valmistelijat
Hallituksen esityksen valmistelusta ovat vastanneet koordinaatioryhmä sekä sen alaiset kaksi alatyöryhmää. Mahdollisten kysymysten osalta voi ottaa yhteyttä kyseisten työryhmien puheenjohtajiin ja sihteereihin:

Valtiosihteeri Jukka Salovaara, ulkoministeriö, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, puh. +358 295 350 431
Lähetystöneuvos Anna-Mari Wong Hämäläinen, ulkoministeriö, koordinaatioryhmän sihteeri, puh. +358 295 350 498

Oikeuspäällikkö Kaija Suvanto, ulkoministeriö, oikeudelliset asiat -alatyöryhmän puheenjohtaja, puh. +358 295 351 159
Lainsäädäntösihteeri Kitta Kangas, ulkoministeriö, oikeudelliset asiat -alatyöryhmän sihteeri, puh. +358 295 350 608

Hallintojohtaja Pirjo Tulokas, ulkoministeriö, taloudelliset ja henkilöresurssit sekä operatiivinen tietoturvallisuus -alatyöryhmän puheenjohtaja, puh. +358 295 351 413
Lähetystöneuvos Salla Romakkaniemi, ulkoministeriö, taloudelliset ja henkilöresurssit sekä operatiivinen tietoturvallisuus -alatyöryhmän sihteeri, puh. +358 295 350 314

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)formin.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Aleksanteri-instituutti    
Aliupseeriliitto    
Aseistakieltäytyjäliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Huoltovarmuusneuvosto    
Itä-Suomen yliopisto    
Kansainvälisen politiikan yhdistys    
Kriisinhallintakeskus    
Laajan turvallisuuden verkosto ry    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry    
Maanpuolustuksen insinöörit MPI ry    
Maanpuolustuksen teknisten toimihenkilöiden liitto MTTL ry    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Maanpuolustuskurssiyhdistys    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Päällystöliitto    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI    
Reserviläisliitto    
Sadankomitea    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Atlantti-seura    
Suomen Pankki    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry    
Suomen Reserviupseeriliitto    
Suomen YK-liitto    
Tampereen yliopisto    
Tasavallan presidentin kanslia    
Turun yliopisto    
Turvallisuuskomitea    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UH-Akava    
Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Upseeriliitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varusmiesliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi