Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande över utkastet till statsrådets förordning om uppgifterna för landskapens nationella servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster och om de tjänster som omfattas av användningsskyldighet

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Begäran om utlåtande över utkastet till statsrådets förordning om uppgifterna för landskapens nationella servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster och om de tjänster som omfattas av användningsskyldighet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM120:00/2017

Svarstiden gick ut: 31.10.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Den föreslagna förordningen innehåller på det sätt som avses i 123 § i regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) bestämmelser om det i 122 § avsedda landskapens servicecenter för informations- och kommunikationstekniska tjänster och de i 120 § avsedda tjänster som omfattas av användningsskyldigheten. Regeringens proposition behandlas för närvarande i riksdagen.

Bakgrund

Det nationella servicecentret för informations- och kommunikationstekniska tjänster ska producera gemensamma informationsförvaltnings-, informationssystems- och datatekniktjänster åt landskapen. Det kan dessutom också betjäna statliga myndigheter. Detta sker genom att ordna offentliga anbudstävlingar om servicehelheter samt genom att utveckla och producera gemensamma IKT-infratjänster, branschoberoende och branschbundna systemtjänster, integrationslösningar och sakkunnigtjänster som främjar digitalisering och utnyttjandet av IKT. Servicecentret är en del av kundernas övergripande IKT-serviceproduktionsekosystem.

Målsättningar

Servicecentrets långsiktiga målsättning är att minska på kostnaderna för grundläggande informationsteknik samt att utveckla digitaliseringen och IKT-verksamheten inom landskapen. Servicecentret ska tillsammans med andra nationella servicecenterbolag och aktörer se till att landskapens nya, interoperabla informationssystem och tillhörande stödtjänster, liksom även den nya gemensamma infrastrukturen förverkligas i enlighet med vad som definierats i den övergripande helhetsarkitekturen för informationssystem inom den offentliga förvaltningen.

Bilagor:
Tidtabell

Utlåtandena ska lämnas in senast den 31 oktober 2018.
 

Svarsanvisningar för mottagare

Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post.
 

Beredare

Ytterligare information: samordnaren av landskapens digitalisering, budgetrådet Tomi Hytönen, tfn 02955 30279, tomi.hytonen@vm.fi.
 

Sändlista:
Business Finland    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Erillisverkot Oy    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjamaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämeen liitto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjamaan liitto    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan Uudenmaan    
maa- ja metsätalousministeriö (MMM)    
Maakuntien tilakeskus Oy    
Maaseutuvirasto    
oikeusministeriö (OM)    
opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjamaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
puolustusministeriö (PLM)    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
sisäministeriö (SM)    
sosiaali- ja terveysministeriö (STM)    
SoteDigi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)    
ulkoministeriö (UM)    
Uudenmaan liitto    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
valtioneuvoston kanslia (VNK)    
valtiovarainministeriö (VM)    
Valtori    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Viestintävirasto    
ympäristöministeriö (YM)    
Ämnesord

yhteentoimivuus

digitalisaatio

maakunta

digitalisering

landskap

maakuntalaki

maakunta- ja sote-uudistus

tieto- ja viestintätekniset palvelut

palvelukeskus

tietojärjestelmäpalvelut

ICT-palvelut

käyttövelvoite

landskaps- och vårdreformen

informations- och kommunikationstekniska tjänster

servicecenter

landskapslagen

informationssystemtjänster

IKT-tjänster

interoperabilitet

användningsplikt