Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM120:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 31.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Valtioneuvoston asetukseksi esitetään säädettäväksi hallituksen esityksessä maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamisesta ehdotetun lain (HE 15/2017 vp) 123 §:n tarkoittamalla tavalla tarkemmin 122 §:ssä tarkoitetun maakuntien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävistä ja 120 §:ssä tarkoitetun käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.

Tausta

Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen valtakunnallisen palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa yhteisiä tietohallinto-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluita maakunnille. Lisäksi se voi tuottaa palveluja myös valtion viranomaisille. Tämä tapahtuu kilpailuttamalla markkinoilta palvelukokonaisuuksia sekä kehittämällä ja tuottamalla asiakkaille digitalisaatiota ja ICT:n hyväksikäyttöä edistäviä yhteisiä ICT-infrapalveluita, toimialariippumattomia ja toimialasidonnaisia järjestelmäpalveluita, integraatioratkaisuja sekä asiantuntijapalveluita. Palvelukeskus toimii osana asiakkaiden kokonaisvaltaista ICT-palveluntuottaja ekosysteemiä.

Tavoitteet

Palvelukeskuksen tavoitteena on pidemmällä aikavälillä erityisesti perustietotekniikkakustannusten aleneminen sekä maakuntien digitalisaation ja ICT:n yhteentoimivuuden kehittäminen. Palvelukeskuksen tehtävänä yhdessä muiden kansallisten palvelukeskusyhtiöiden ja toimijoiden kanssa on varmistaa, että maakunnille kehitettävät uudet yhteiset tietojärjestelmät ja niitä tukevat palvelut sekä uusi yhteinen infrastruktuuri toteutuvat julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kokonaisarkkitehtuurissa määritellyn mukaisesti.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 31.10.2018

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostilla tai postitse.

Valmistelijat

Lisätietoja: maakuntien digitalisoinnin koordinaattori, budjettineuvos Tomi Hytönen, p. 02955 30279, tomi.hytonen@vm.fi.

Jakelu:
Business Finland    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Erillisverkot Oy    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjamaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin pelastuslaitos    
Hämeen liitto    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjamaan liitto    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan Uudenmaan    
maa- ja metsätalousministeriö (MMM)    
Maakuntien tilakeskus Oy    
Maaseutuvirasto    
oikeusministeriö (OM)    
opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjamaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
puolustusministeriö (PLM)    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
sisäministeriö (SM)    
sosiaali- ja terveysministeriö (STM)    
SoteDigi Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos    
työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)    
ulkoministeriö (UM)    
Uudenmaan liitto    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
valtioneuvoston kanslia (VNK)    
valtiovarainministeriö (VM)    
Valtori    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Viestintävirasto    
ympäristöministeriö (YM)    
Asiasanat

yhteentoimivuus

digitalisaatio

maakunta

digitalisering

landskap

maakuntalaki

maakunta- ja sote-uudistus

tieto- ja viestintätekniset palvelut

palvelukeskus

tietojärjestelmäpalvelut

ICT-palvelut

käyttövelvoite

landskaps- och vårdreformen

informations- och kommunikationstekniska tjänster

servicecenter

landskapslagen

informationssystemtjänster

IKT-tjänster

interoperabilitet

användningsplikt