Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om ansökan om koncession för järnvägsföretag

Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om ansökan om koncession för järnvägsföretag

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/468998/03.04.02.00/2023

Svarstiden gick ut: 15.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om ansökan om koncession för järnvägsföretag.
 
Bakgrund
Med föreskriften som gäller koncession för järnvägsföretag upphävs Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift TRAFICOM/171879/03.04.02.00/2019 Ansökan om koncession för järnvägsföretag, eftersom den gällande föreskriften kommer att omfatta frågor beträffande minimibeloppet för ansvarsförsäkringar för järnvägsföretag med koncession. Minimibeloppen för ansvarsförsäkringar i anknytning till koncessioner för järnvägsföretag är för närvarande inte tydligt reglerade.

För andra järnvägsoperatörer skulle ansvarsförsäkringarnas storlek fortsättningsvis fastställas med referensvärden. Transport- och kommunikationsverket har utfärdat anvisningen TRAFICOM/274023/03.04.02.01/2019 om ansvarsförsäkring för järnvägsoperatörer (på finska, Ohje rautatieliikenteen harjoittajan vastuuvakuutuksesta), där de rekommenderade minimibeloppen för ansvarsförsäkringen beskrivs beroende på trafiksätt och trafikomfattning.
Målsättningar
Syftet med ändringarna i den nya föreskriften är att skapa ett tydligt regelverk som kan förpliktiga järnvägsföretag med koncession att teckna den ansvarsförsäkring som krävs enligt föreskriften att täcka eventuella skador som deras verksamhet orsakar. I och med föreskriften görs dock inga ändringar i de ansvarsförsäkringar som redan för närvarande anges i anvisningen.

Järnvägsoperatörerna uppfyller för närvarande i huvudsak kraven på minibeloppen för ansvarsförsäkring som fastställts i Traficoms anvisning, och därför bedöms ändringen av föreskriften i detta avseende inte ha någon större inverkan på de nuvarande aktörerna. Ändringen kan inte anses vara oskälig och under övergångsperioden för föreskriften kan man beakta tillräcklig tid för förhandlingar om försäkringsavtal. 

Med föreskriften fastställs minimibeloppet för ansvarsförsäkringen för nya järnvägsföretag i fortsättningen. Syftet med detta är att främja en enhetlig behandling av aktörerna och förtydliga järnvägsföretagens inträde på marknaden.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden om föreskriften ska lämnas senast 15.1.2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas på lausuntopalvelu.fi. Vänligen observera att alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på lausuntopalvelu.fi.

Utlåtandet kan även skickas till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor per e-post till registrator(at)traficom.fi eller per post till adressen Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM. Om utlåtandet skickas till registratorskontoret ska ärendets diarienummer TRAFICOM/468998/03.04.02.00/2023 anges i utlåtandet.
Beredare
Jari Nieminen, ledande sakkunnig, e-post jari.nieminen(at)traficom.fi; tfn 029 534 6829 
Ilona Heiskanen, jurist, e-post ilona.heiskanen(at)traficom.fi; tfn 029 539 0536