Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö rautatieyrityksen toimilupaa koskevan määräyksen luonnoksesta

Lausuntopyyntö rautatieyrityksen toimilupaa koskevan määräyksen luonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/468998/03.04.02.00/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja rautatieyrityksen toimilupaa koskevan määräyksen luonnoksesta.
 
Tausta
Rautatieyrityksen toimilupaa koskevalla määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräys rautatieyrityksen toimiluvan hakemisesta TRAFICOM/171879/03.04.02.00/2019, koska voimassa olevaan määräykseen tullaan sisällyttämään toimiluvan omaavien rautatieyritysten vastuuvakuutusten vähimmäismäärää koskevat asiat. Rautatieyritysten toimilupiin liittyvien vastuuvakuutusten vähimmäismääristä ei ole nykyisin selkeästi säännelty.

Muiden rautatieliikenteen harjoittajien osalta vastuuvakuutusten suuruus määriteltäisiin edelleen ohjetasolla. Liikenne- ja viestintävirasto on antanut ohjeen rautatieliikenteen harjoittajan vastuuvakuutuksesta TRAFICOM/274023/03.04.02.01/2019, jossa kuvataan suositeltavia vastuuvakuutuksen vähimmäismääriä riippuen liikennöintitavasta ja -laajuudesta.
Tavoitteet
Määräykseen tehtävillä muutoksilla on tarkoitus luoda selkeä sääntelykehys, jonka mukaisesti toimiluvan omaavia rautatieyrityksiä voidaan velvoittaa hankkimaan määräyksessä edellytetty vastuuvakuutus kattamaan heidän toiminnastaan mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Määräyksen myötä ei kuitenkaan tehdä muutoksia jo nykyisin ohjeistettuihin vastuuvakuutusten määriin.

Rautatieyritykset täyttävät tällä hetkellä pääasiallisesti Traficomin ohjeistuksessa asetetut vaatimukset vastuuvakuutuksen vähimmäismäärästä, joten tältä osin määräysmuutoksella ei arvioida olevan suurta vaikutusta nykyisiin toimijoihin. Muutosta ei voida pitää kohtuuttomana, ja määräyksen siirtymäajassa voidaan ottaa huomioon riittävä aika vakuutussopimusneuvotteluille.

Määräyksellä vahvistetaan jatkossa uusilta rautatieyrityksiltä vastuuvakuutuksen vähimmäismäärä, minkä on tarkoitus edistää toimijoiden yhdenmukaista kohtelua ja selkeyttää rautatieyritysten markkinoilletuloa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot määräyksestä pyydetään antamaan viimeistään 15.1.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Huomioithan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM. Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumero TRAFICOM/468998/03.04.02.00/2023.
 
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Jari Nieminen sähköposti jari.nieminen(at)traficom.fi; puh. 0295346829
Lakimies Ilona Heiskanen sähköposti ilona.heiskanen(at)traficom.fi; puh. 029 539 0536