Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda

Diarienummer för begäran om utlåtande: 1519/06.02/2017

Svarstiden gick ut: 20.4.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Finland har unika insjövatten och kust- och skärgårdsområden, rika fiskeresurser och söt- och grundvattenreserver samt avancerad teknik och kompetens. De skapar förutsättningar för en mer omfattande internationell affärsverksamhet inom den blå bioekonomin än i dag. Utvecklingssprånget kräver emellertid stöd av forskning och kompetens.

Jord- och skogsbruksministeriet har genomfört ett brett beredningsarbete som gäller prioriteringarna för forskningen och kompetensen inom den blå bioekonomin. Arbetet bidrar till de strategiska målen för spetsprojektet ”Den finländska matproduktionen ska bli lönsam, handelsbalansen bättre och den blå bioekonomin större” i regeringsprogrammet.För beredningen tillsattes en grupp som bestod av Riitta Rahkonen, Timo Halonen, Ville Keskisarja, Heidi Alatalo och Virpi Komulainen från jord- och skogsbruksministeriet, Nina Peuhkuri, Anssi Ahvonen och Asmo Honkanen från Naturresursinstitutet, Harri Juvonen, Markku Maunula, Anna-Stiina Heiskanen och Laura Uusitalo från Finlands miljöcentral Syke, Anne-Christine Ritschkoff från Statens teknologiska forskningscentral VTT Laura Raaska från Finlands Akademi och Piia Moilanen från Tekes/Business Finland. Värdefulla synpunkter samlades in också med företagsintervjuer, verkstäder och en öppen webbenkät. Arbetet faciliterades av Gaia Consulting Oy.

Bakgrund

I överensstämmelse med den nationella planen för utveckling av blå bioekonomi 2025 (på finska) ska forskningens genomslag förbättras genom att satsa de begränsade resurserna på att uppnå gemensamt definierade mål. Målet är också att påverka prioriteringarna för forskningsfinansieringen i internationella nätverk för att förbättra inflödet av forskningsfinansiering till Finland. Det är även viktigt att identifiera framtidens kompetensbehov och leta efter metoder som säkerställer en tillräcklig kompetensbas. Det är väsentligt att följa upp utvecklingen i omvärlden och branschen samt att inrikta åtgärder och resurser i syfte att möta de nya utmaningarna och ta tillvara på möjligheterna.

Målsättningar

Mål 1. Utgångspunkten är FN:s sex utmaningar för hållbar utveckling och att producera konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som anknyter till dem: Hållbar matproduktion, Rent vatten och sanitet, Ren och förmånlig energi, Sund vattenmiljö med stor biodiversitet, Hantering av och anpassning till klimatförändringen samt Hälsa och välbefinnande. Prioriteringarna för forskning och kompetens beskrivs närmare i detalj i kapitel 3.

Mål 2. Företagen är motorn för tillväxt inom affärslivet. För att det ska vara möjligt att ge fart åt tillväxten inom affärslivet och åstadkomma en verklig förändring behövs dock förändringar i verksamhetssätten både i företagen och inom förvaltningen och forskningen. Sådana förändringar identifieras i kapitel 4.

Mål 3. Ett lyckat genomförande av agendan förutsätter att de identifierade prioriteringarna drivs framåt i växelverkan mellan företagen, förvaltningen, forsknings- och utbildningsorganisationerna, forskningsfinansiärerna och den tredje sektorn. Förslag till åtgärder för att genomföra och uppdatera agendan och för att bilda en gemensam lägesbild finns i kapitel 5.


 

Länkar:

http://mmm.fi/biotalous/sininen-biotalous - Sininen biotalous maa- ja metsätalousministeriön sivulla (på finska)

http://mmm.fi/documents/1410837/1516671/Sinisen+biotalouden+kehittamissuunnitelma+25.11.2016/59427dec-711b-4ca3-be28-50a93702c393/Sinisen+biotalouden+kehittamissuunnitelma+25.11.2016.pdf - Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma (på finska)

http://mmm.fi/sininenbiotalous/tutkimus - Tutkimus- ja osaamisagendan valmistelumateriaaleja (på finska)

Bilagor:

SB_Tutkimus ja osaaminen_lausunnolle 19.3.2018.docx - Lausunnolla oleva sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda (på finska)

Käännös_SB_Tutkimus ja osaaminen_lausuntoversio 19.3.docx - Forsknings- och kompetensagenda för den blå bioekonomin på remiss (på svenska)

Tidtabell
Remisstiden för forsknings- och kompetensagendan är 19.3 -  20.4.2018. Utlåtandena behandlas av beredningsgruppen i början av maj. Agendan finslipas i slutet av maj av styrgruppen och godkänns i juni 2018 av ministergruppen Bioekonomi och ren teknik.
Svarsanvisningar för mottagare
Du kan lämna dina kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. För att ge ett utlåtande måste du registrera dig och logga in dig på Lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar för att använda tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisning på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. Hjälp finns att få på adressen lausunto.om@om.fi.
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på Lausuntopalvelu.fi.

Forsknings- och kompetensagendan består av fem kapitel. Vi vill gärna ha dina synpunkter i synnerhet på följande frågor:

Motivering, mål och definitioner:
  • Är målen tydligt definierade? Är blå bioekonomi tillräckligt tydligt specificerad?
Vision 2025:
  • Är visionen tillräckligt ambitiös?
Prioriteringarna för forskningen och kompetensen med perspektiv på hållbar utveckling:
  • Vilka av de många prioriteringarna är de viktigaste och mest potentiella med tanke på utveckling av affärsverksamheten? Saknas det något väsentligt?
Prioriteringarna från tillväxtförutsättningarna för affärsverksamhet inom den blå bioekonomin:
  • Vilka av åtgärderna är de viktigaste? Saknas det något väsentligt?
Att genomföra och uppdatera agendan och säkerställa dialogen:
  • Är konceptet tillräckligt? Hur kan man förbättra konceptet? Vilka grupper och organisationer borde vara delaktiga?
Utlåtandet kan också skickas vidare för att bli godkänt av en annan person innan den publiceras i tjänsten
 
Beredare

Ytterligare information:
specialsakkunnig Riitta Rahkonen, tfn 02951 62202, riitta.rahkonen@mmm.fi
konsultativ tjänsteman Timo Halonen, tfn 02951 62411,  timo.halonen@mmm.fi.

 

Sändlista:
MMM jakelu    
MMM kirjaamo    
Ämnesord

energia ilmasto biotalous

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet

kalastus

vesiviljely

vesihuolto

vesistömatkailu

sininen biotalous