Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda

Lausuntopyynnön diaarinumero: 1519/06.02/2017

Vastausaika on päättynyt: 20.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Suomessa on ainutlaatuiset sisävesistöt, rannikko ja saaristoalue, runsaat kalavarat, ruhtinaalliset makea- ja pohjavesivarannot sekä edistyksellistä teknologiaa ja osaamista. Nämä mahdollistavat nykyistä laajemman ja kansainvälisemmän sinisen biotalouden liiketoiminnan, mutta kehitysloikka tarvitsee tuekseen tutkimusta ja osaamista.

Maa- ja metsätalousministeriössä on toteutettu laajapohjainen valmistelutyö sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen painopisteistä. Työ tukee hallitusohjelman kärkihankkeen ”
Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun” strategisia päämääriä.

Valmistelulle asetettiin ryhmä, johon kuuluivat maa- ja metsätalousministeriöstä Riitta Rahkonen, Timo Halonen, Ville Keskisarja, Heidi Alatalo ja Virpi Komulainen, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) Nina Peuhkuri, Anssi Ahvonen ja Asmo Honkanen, Suomen ympäristökeskuksesta (Syke) Harri Juvonen, Markku Maunula, Anna-Stiina Heiskanen ja Laura Uusitalo, Teknologian tutkimuskeskuksesta (VTT) Anne-Christine Ritschkoff, Suomen Akatemiasta Laura Raaska ja Tekesistä/BusinessFinlandista Piia Moilanen. Arvokkaita näkemyksiä kerättiin myös yrityshaastatteluilla, työpajoissa sekä avoimella verkkokyselyllä. Työtä fasilitoi Gaia Consulting Oy.

Tausta

Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman 2025 mukaisesti tutkimuksen vaikuttavuutta on parannettava kohdistamalla rajalliset resurssit yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on myös vaikuttaa kansainvälisissä verkostoissa tutkimusrahoituksen painopisteisiin ja parantaa näin tutkimusrahoituksen kanavoitumista Suomeen. Keskeistä on myös tunnistaa tulevaisuuden osaamistarve ja etsiä keinoja riittävän osaamispohjan varmistamiseksi. Oleellista on seurata toimintaympäristön ja alan kehittymistä ja kohdistaa toimia ja resursseja uusiin haasteisiin vastaamiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

 

Tavoitteet

Tavoite 1. Mihin tutkimusta tulee suunnata?  Lähtökohtana on kuusi YK:n kestävän kehityksen haastetta ja niihin kilpailukykyisten ja kestävien ratkaisujen tuottaminen: Kestävä ruuantuotanto, Puhdas vesi ja sanitaatio, Puhdas ja edullinen energia, Terve ja monimuotoinen vesiympäristö, Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä Terveys ja hyvinvointi. Tutkimuksen ja osaamisen painopisteitä on avattu luvussa 3.

Tavoite 2. Miten saadaan muutos liikkeelle? Liiketoiminnan kasvun vetureina toimivat yritykset. Liiketoiminnan kasvun vauhdittaminen ja todellisen muutoksen aikaansaaminen edellyttää kuitenkin muutoksia paitsi yritysten myös tutkimuksen ja hallinnon toimintatavoissa. Näitä on tunnistettu luvussa 4.

Tavoite 3. Miten varmistetaan jatkuva, tavoitteellinen vuoropuhelu? Agendan onnistunut toimeenpano edellyttää tunnistettujen painopisteiden eteenpäin viemistä vuoropuhelussa yritysten, hallinnon, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, tutkimuksen rahoittajien ja kolmannen sektorin välillä. Agendan toimeenpanoon ja päivittämiseen sekä yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ehdotetaan toimenpiteitä luvussa 5. 


 

Linkit

http://mmm.fi/biotalous/sininen-biotalous - Sininen biotalous maa- ja metsätalousministeriön sivulla (på finska)

http://mmm.fi/documents/1410837/1516671/Sinisen+biotalouden+kehittamissuunnitelma+25.11.2016/59427dec-711b-4ca3-be28-50a93702c393/Sinisen+biotalouden+kehittamissuunnitelma+25.11.2016.pdf - Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma (på finska)

http://mmm.fi/sininenbiotalous/tutkimus - Tutkimus- ja osaamisagendan valmistelumateriaaleja (på finska)

Liitteet:

SB_Tutkimus ja osaaminen_lausunnolle 19.3.2018.docx - Lausunnolla oleva sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda (på finska)

Käännös_SB_Tutkimus ja osaaminen_lausuntoversio 19.3.docx - Forsknings- och kompetensagenda för den blå bioekonomin på remiss (på svenska)

Aikataulu
Tutkimus- ja osaamisagenda on lausunnolla 19.3. - 20.4.2018. Lausuntoja käsitellään valmisteluryhmässä toukokuun alussa. Agenda viimeistellään sinisen biotalouden ohjausryhmässä toukokuun lopulla ja hyväksytään Biotalous- ja puhtaat ratkaisut ministeriryhmässä kesäkuussa 2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Tutkimus- ja osaamisagenda muodostuu viidestä luvusta. Toivomme näkemyksiänne etenkin seuraaviin kysymyksiin:
 1. Motivaatio, tavoitteet ja määrittelyt:
  • Ovatko tavoitteet selkeät? Määritelläänkö sininen biotalous selkeästi?
 2. Visio 2025:
  • Onko visio riittävän kunnianhimoinen?
 3. Painopisteet tutkimukselle ja osaamiselle kestävän kehityksen näkökulmasta:
  • Mitkä esitetyistä monista painopisteistä ovat liiketoiminnan kehittämisen kannalta kaikkein tärkeimmät ja potentiaalisimmat? Puuttuuko jotakin oleellista?
 4. Painopisteet sinisen biotalouden liiketoiminnan kasvun edellytyksistä:
  • Mitkä esitetyistä toimenpiteistä ovat kaikkein tärkeimmät? Puuttuuko jotakin oleellista?
 5. Agendan toimeenpano, päivitys ja vuoropuhelun varmistaminen:
  • Onko esitetty toimintamalli riittävä? Miten toimintamallia voisi parantaa? Mitä ryhmiä ja organisaatioita pitäisi olla mukana?
Lausunnon voi lähettää myös toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.

 

Valmistelijat

Lisätietoja

erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, p. 0295 162 202, etunimi.sukunimi@mmm.fi
neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 0295 162411, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Jakelu:
MMM jakelu    
MMM kirjaamo    
Asiasanat

energia ilmasto biotalous

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, rannikkovedet

kalastus

vesiviljely

vesihuolto

vesistömatkailu

sininen biotalous