Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 och 20 § samt temporär ändring av 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 och 20 § samt temporär ändring av 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Diarienummer för begäran om utlåtande: STM070:00/2019

Svarstiden gick ut: 15.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär yttranden om det bifogade utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 15 och 20 § samt temporär ändring av 20 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldreomsorgslagen).
Bakgrund
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru tillsatte den 29 augusti 2019 en arbetsgrupp för att reformera tjänsterna för äldre. Arbetsgruppen har som mål att trygga högklassiga, jämlika och kostnadseffektiva tjänster för äldre samt att stärka tjänsternas kvalitet och en jämlik och behovsenlig tillgång till tjänster. Utöver sina andra uppgifter ska arbetsgruppen bedöma en höjning av personaldimensioneringen till minst 0,7 i enheter med heldygnsomsorg och ett förtydligande av arbetsfördelningen i anslutning till detta.

För beredningen av en regeringsproposition om personaldimensioneringen och faktorer som hänför sig till den tillsattes en dimensioneringssektion, som hade till uppgift att senast den 30 september 2019 lägga fram ett förslag till regeringsproposition om personaldimensionering och enhetliga mätare för bedömning av funktionsförmågan.
Målsättningar
I propositionsutkastet föreslås det att lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (äldreomsorgslagen) ändras. I propositionsutkastet föreslås bestämmelser om enhetliga nationella bedömnings- och uppföljningsmätare som ska användas vid utredning och bedömning av äldre personers servicebehov. Dessutom föreslås bestämmelser om den personaldimensionering som ska iakttas vid verksamhetsenheter med långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre och verksamhetsenheter för långvarig institutionsvård av äldre, om den personal som ska beaktas i dimensioneringen, om beräkningsmodellen för dimensioneringen samt om det stegvisa ikraftträdandet av dimensioneringen.

Social- och hälsovårdsministeriet ber de instanser som nämns i sändlistan lämna yttrande om det utkast till regeringsproposition som sektionen berett.
Bilagor:

HE_luonnos_4.10.2019.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (vanhuspalvelulaki)

Propositionens huvudsakliga innehåll och lagsförslag_4.10.2019.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och lagsförslag

Tidtabell
Remissyttranden kan lämnas under tiden 4.10.–15.11.2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert yttrande i första hand via webbplatsen utlatande.fi. Nämn författningsberedningsprojektets beteckning STM070:00/2019 i yttrandet. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna yttrande.

Vänligen observera att alla remissyttranden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Jaana Huhta, regeringsråd, jaana.huhta@stm.fi, tfn 02951 63407
Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, satu.karppanen@stm.fi, tfn 02951 63549
Sändlista:
Akava ry    
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Esperi    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Folktinget    
Heinäveden kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Huoltaja-säätiö    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Kansallinen kokoomus r.p.    
Kansaneläkelaitos    
Keminmaan kunta    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Keuruun kaupunki    
Kolarin kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaalitaito Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mehiläinen    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palvelukoti Saarela Oy    
Perussuomalaiset r.p.    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Socca / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
SALVA ry    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa, Pikassos / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Senioriliike    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

henkilöstö

vanhuspalvelut

tehostettu palveluasuminen

laitoshoito

palvelujen tarpeen arviointi