Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM070:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 15.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Tausta
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on 29.8.2019 asettanut iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän. Työryhmän tavoitteena on turvata iäkkäille henkilöille laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä vahvistaa palvelujen laatua, sekä tarpeenmukaista ja yhdenvertaista saatavuutta. Työryhmän on muiden tehtäviensä lisäksi arvioitava henkilöstömitoituksen nostamista vähintään 0,7 ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä sekä siihen liittyen työnjaon selkiyttämistä.

Henkilöstömitoitusta ja siihen liittyviä tekijöitä koskevan hallituksen esityksen valmistelemista varten on asetettu mitoitusjaosto, jonka tehtävänä on ollut 30.9.2019 mennessä tehdä ehdotus hallituksen esitykseksi henkilöstömitoituksesta ja yhtenäisestä toimintakyvyn arvioinnissa käytettävästä mittaristosta.
Tavoitteet
Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia (vanhuspalvelulaki). Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä yhtenäisestä kansallisesta arviointi- ja seurantamittaristosta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta, siihen laskettavasta henkilöstöstä, mitoituksen laskentamallista sekä mitoituksen vaiheittaisesta voimaantulosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa jaoston valmistelemasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Liitteet:

HE_luonnos_4.10.2019.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (vanhuspalvelulaki)

Propositionens huvudsakliga innehåll och lagsförslag_4.10.2019.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och lagsförslag

Aikataulu
Lausuntoaika on 4.10.–15.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita säädösvalmisteluhankkeen tunniste STM070:00/2019. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Jaana Huhta, jaana.huhta@stm.fi, puh. 02951 63407
Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, satu.karppanen@stm.fi, puh. 02951 63549
Jakelu:
Akava ry    
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Esperi    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Folktinget    
Heinäveden kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Huoltaja-säätiö    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Kansallinen kokoomus r.p.    
Kansaneläkelaitos    
Keminmaan kunta    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Keuruun kaupunki    
Kolarin kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaalitaito Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mehiläinen    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palvelukoti Saarela Oy    
Perussuomalaiset r.p.    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Socca / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
SALVA ry    
Sisäministeriö    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Satakunnassa, Pikassos / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Senioriliike    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Tampereen kaupunki    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto SOSNET    
Valtiovarainministeriö    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy / sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreä liitto r.p.    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

henkilöstö

vanhuspalvelut

tehostettu palveluasuminen

laitoshoito

palvelujen tarpeen arviointi