Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Utkast till regeringsproposition med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/2741/2020

Svarstiden gick ut: 24.7.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I propositionen föreslås det att det stiftas en ny lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och att lagen om småbarnspedagogik ändras. Enligt förslaget genomförs försöket åren 2021–2024. De kommuner och verksamhetsställen för förskoleundervisning som deltar i försöket väljs ut genom stratifierad slumpmässig sampling. Målgruppen för försöket är barn födda 2016 och 2017 i försökskommunerna. Målet är att cirka 10 000 barn ska delta i försöket. Ändringen av lagen om småbarnspedagogik hänför sig till en diversifiering av de tekniska sätten att lämna ut information från informationsresursen för småbarnspedagogik, vilket gör det smidigare att genomföra det forskningsarbete som anknyter till försöket. Försökslagen avses träda i kraft den 1 augusti 2021. Ändringen av lagen om småbarnspedagogik föreslås träda i kraft så snart som möjligt.
Bakgrund
Ett av målen i statsminister Marins regeringsprogram är att höja utbildnings- och kompetensnivån på alla utbildningsnivåer, minska inlärningsskillnaderna och öka den utbildningsmässiga jämlikheten. För att uppnå detta har man som en av metoderna valt att göra förskoleundervisningen och den inledande undervisningen till en enhetligare och flexiblare helhet än för närvarande. Genomförandet av en tvåårig förskoleundervisning utreds som en del av denna helhet. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den.
Målsättningar
Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen bl.a. genom att öka 5-åriga barns deltagande i planmässig fostran och undervisning, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan förskoleundervisningen och den inledande undervisningen, utreda familjernas serviceval samt att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla. Med försöket eftersträvas information om hur man lyckas genomföra den tvååriga förskoleundervisningen i försökskommunerna, hur försöket påverkar pedagogiska och funktionella förfaranden samt hurdana grunder för läroplanen och lokala läroplaner som lämpar sig för den tvååriga förskoleundervisningen. Genom försöket vill man få information om såväl familjers som fostringspersonalens erfarenheter. Syftet med försöket är att ge information till stöd för beslut som gäller det riksomfattande genomförandet av tvåårig förskoleundervisning, dvs. en utvidgning av förskoleundervisningen till alla femåringar.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 24 juli.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att lämna ett utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina synpunkter till ministeriet. Lämna utlåtandet genom att svara på vår begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
specialsakkunnig Mervi Eskelinen, tfn 02953 30160
regeringssekreterare Marjaana Larpa, tfn 02953 30350
Sändlista:
Childcare-hanke    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta    
Hyvinvointiala HALI ry    
Imatran kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta Joensuun kampus, kasvatustieteiden ja psykologian osasto    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto    
Kirkkohallitus    
Kiteen kaupunki    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Liperin kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luodon kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimisanalytiikan keskus, Turun yliopisto    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta    
Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)    
Paraisten kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Professori Jani Luoto, Helsingin yliopisto, valtioteellinen tiedekunta    
Professori Markus Jokela, Helsingin yliopisto    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Siilinjärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta    
Tutkijatohtori Tanja Kirjavainen, Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos    
Utsjoen kunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Nina Onufriew, Helsingin kaupunki    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Åbo Akademi    
Ämnesord

esiopetus

kokeilulaki