Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2741/2020

Vastausaika on päättynyt: 24.7.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä muutettavaksi varhaiskasvatuslakia. Kokeilu toteutettaisiin vuosina 2021–2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat ja esiopetuksen toimipaikat valittaisiin ositettuna satunnaisotantana. Kokeilun kohdejoukkoon kuuluisivat kokeilukuntien vuonna 2016 ja 2017 syntyneet lapset. Kaksivuotiseen esiopetukseen tavoitellaan osallistuvaksi noin 10 000 lasta.

Varhaiskasvatuslain muutos liittyy varhaiskasvatuksen tietovarannon teknisten luovutustapojen moninaistamiseen, mikä sujuvoittaisi kokeiluun liittyvän tutkimustyön toteuttamista.

Kokeilulaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2021. Varhaiskasvatuslain muutoksen ehdotettaisiin tulevan voimaan mahdollisimman pian.

 
Tausta
Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa kaikilla koulutusasteilla, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa. Hallituksen ohjelman toimeenpanon tueksi on käynnistetty Oikeus oppia -kehittämisohjelma, joka sisältää laajan foorumin ja jonka tavoitteena on muun muassa varhaisten perustaitojen oppimisen ja tuen parantaminen. Yhdeksi keinoksi on valittu se, että esiopetuksesta ja alkuopetuksesta muodostetaan nykyistä yhtenäisempi ja joustavampi kokonaisuus. Kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamista selvitetään osana tätä kokonaisuutta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


 
Tavoitteet
Kokeilun tavoitteena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa muun muassa lisäämällä 5-vuotiaiden lasten osallistumista suunnitelmalliseen kasvatus- ja opetustoimintaan, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja, kuntien toimintakäytäntöjä sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kokeilulla tavoitellaan tietoa siitä, miten kaksivuotinen esiopetus onnistutaan toimeenpanemaan kokeilukunnissa, miten kokeilu vaikuttaa pedagogisiin ja toiminnallisiin käytäntöihin sekä millaiset kokeilun opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat soveltuvat kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeilulla halutaan saada tietoa myös perheiden ja kasvatushenkilöstön kokemuksista. Kokeilulla tavoitellaan tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.


Kokeilun on tarkoitus antaa tietoa kaksivuotisen esiopetuksen valtakunnallista toimeenpanoa koskevaa päätöksentekoa varten, eli esiopetuksen laajentamista koko viisivuotiaiden ikäluokkaan.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan 24.7. mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, puh. 02953 30160

hallitussihteeri Marjaana Larpa, puh. 02953 30350
Jakelu:
Childcare-hanke    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta    
Hyvinvointiala HALI ry    
Imatran kaupunki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, filosofinen tiedekunta Joensuun kampus, kasvatustieteiden ja psykologian osasto    
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos, etuusosasto ja tutkimusosasto    
Kirkkohallitus    
Kiteen kaupunki    
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ry    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Liperin kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luodon kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimisanalytiikan keskus, Turun yliopisto    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta    
Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)    
Paraisten kaupunki    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Professori Jani Luoto, Helsingin yliopisto, valtioteellinen tiedekunta    
Professori Markus Jokela, Helsingin yliopisto    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Siilinjärven kunta    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus    
Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta    
Tutkijatohtori Tanja Kirjavainen, Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos    
Utsjoen kunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtiovarainministeriö    
Varhaiskasvatuksen asiantuntija, Nina Onufriew, Helsingin kaupunki    
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Åbo Akademi    
Asiasanat

esiopetus

kokeilulaki