Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och en lag om ändring av atomansvarighetslagen

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och en lag om ändring av atomansvarighetslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6630/2019

Svarstiden gick ut: 6.12.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av atomansvarighetslagen och en lag om ändring av atomansvarighetslagen.

I propositionen föreslås det att atomansvarighetslagen (484/1972) och en lag om ändring av atomansvarighetslagen (493/2005) ändras. Enligt förslaget graderas i atomansvarighetslagen de ansvarighetsbelopp för innehavaren av en atomanläggning som täcks genom en försäkring, och de beslut om nedsättning av ansvarighetsbeloppet som fattas från fall till fall slopas. Det föreslås att ansvarighetsbeloppet för innehavaren av en atomanläggning som används för energiproduktion höjs.

Dessutom föreskrivs det om en särskild försäkringsgaranti som statsrådet, om de föreskrivna förutsättningarna uppfylls, kan bevilja för ersättande av en personskada som framkommer senare än inom 10 år men senast inom 30 år efter en atomolycka.

I propositionen föreslås det dessutom att riksdagen ger sitt samtycke till att det i samband med ratificeringen av ändringsprotokollet till Pariskonventionen (FördrS 20/1972) som upprättats 2004 görs en reservation i fråga om den så kallade principen om ömsesidighet.

 
Bakgrund
Atomansvarighetslagen grundar sig på Pariskonventionen (FördrS 20/1972) och den kompletterande tilläggskonventionen från Bryssel (FördrS 4/1977), som båda har ändrats genom sådana ändringsprotokoll undertecknade 2004 som inte har trätt i kraft. Atomansvarighetslagen har med anledning av godkännandet av ändringsprotokollen ändrats genom lag 493/2005, som avses träda i kraft samtidigt som ändringsprotokollen.

I den aktuella regeringspropositionen föreslås det att bestämmelserna om ansvarighetsbeloppen i atomansvarighetslagen och i lag 493/2005 ändras och att regleringen kompletteras till den del vissa frågor var obesvarade när lag 493/2005 stiftades.

 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att det ansvarighetsbelopp som täcks genom en försäkring för innehavaren av en atomanläggning som används för energiproduktion höjs till en nivå som täcker beloppet av det ansvar som den stat där atomanläggningen är belägen har enligt tilläggskonventionen från Bryssel, sådan den lyder enligt ändringsprotokollet från 2004.

Syftet med graderingen av ansvarighetsbeloppen är att fastställa de tillämpliga ansvarsbeloppen till nivåer som motsvarar den risk som är förknippad med arten av atomanläggningen eller verksamheten i fråga samt omfattningen av skadorna av en eventuell olycka och att minska den administrativa bördan och öka förutsägbarheten.

Syftet med bestämmelserna om försäkringsgaranti är att skapa ett system som garanterar att innehavaren av en atomanläggning har förmåga att ersätta eventuella skador också i en situation där omfattande försäkringsskydd annars inte finns att tillgå.

 
Länkar:

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM042:00/2019 - linkki Hankeikkunaan TEM042:00/2019 - Länk till projektportalen TEM042:00/2019 (på finska)

Bilagor:

HE laiksi ydinvastuulain muuttamisesta_26102020.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Utkast till regeringens proposition - huvudsakliga innehåll och paragrafer

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 6 december 2020.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i första hand i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas in separat per e-post eller post.
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in på utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni ta kontakt på e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte har möjlighet att lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, ber vi er sända utlåtandet till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo@tem.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Ytterligare upplysningar i ärendet lämnas av specialsakkunnig Leena Mäkipää, tfn 029 504 7093, leena.makipaa@tem.fi


 
Sändlista:
Aalto-yliopisto – Aalto-universitetet    
Energiateollisuus ry – Finsk Energiindustri rf    
Fennovoima Oy – Fennovoima Ab    
Finanssivalvonta – Finansinspektionen    
Fortum Power and Heat Oy    
Greenpeace Suomi    
Helsingin käräjäoikeus – Helsingfors tingsrätt    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT – Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT    
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet    
Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet    
Oikeusministeriö – Justitieministeriet    
Pohjoismainen Ydinvakuutuspooli – Nordiska Kärnförsäkringspoolen    
Posiva Oy    
Sisäministeriö – Inrikesministeriet    
Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet    
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy – Teknologiska forskningscentralen VTT Ab    
Teollisuuden Voima Oyj – Industrins Kraft Abp    
Tuomioistuinvirasto – Domstolsverket    
Ulkoministeriö – Utrikesministeriet    
Valtiokonttori – Statskontoret    
Valtiovarainministeriö – Finansministeriet    
Ydinturvallisuusneuvottelukunta – Kärnsäkerhetsdelegationen    
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet    
Ämnesord

ydinenergia

enegia

energi

ydinvastuu

atomenergi

atomansvarighet