Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6630/2019

Vastausaika on päättynyt: 6.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi.
 
Esityksessä ehdotetaan ydinvastuulain (484/1972) ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain (493/2005) muuttamista. Vakuutuksella katettavat ydinlaitoksen haltijan vastuumäärät porrastettaisiin ydinvastuulaissa, ja tapauskohtaisesta päätöksenteosta vastuumäärän alentamiseksi luovuttaisiin. Energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan vastuumäärää nostettaisiin.

Lisäksi säädettäisiin erityisestä vakuutustakuusta, jonka valtioneuvosto voisi säädettyjen edellytysten täyttyessä antaa sellaisen henkilövahingon korvaamista varten, joka ilmenee myöhemmin kuin 10 vuoden kuluessa mutta enintään 30 vuoden kuluessa ydintapahtumasta.

Esityksessä esitetään lisäksi, että eduskunta antaisi suostumuksensa niin sanottua vastavuoroisuusperiaatetta koskevan varauman tekemiseksi Pariisin yleissopimuksen (SopS 20/1972) vuonna 2004 sovitun muutospöytäkirjan ratifioinnin yhteydessä.

 
Tausta
Ydinvastuulaki perustuu niin sanottuun Pariisin yleissopimukseen (SopS 20/1972) ja sitä täydentävään Brysselin lisäyleissopimukseen (SopS 4/1977), joita on muutettu vuonna 2004 allekirjoitetuilla muutospöytäkirjoilla, jotka eivät ole tulleet voimaan. Ydinvastuulakia on muutospöytäkirjojen hyväksymisestä aiheutuvista syistä muutettu lailla 493/2005, joka on säädetty tulemaan voimaan saman aikaan muutospöytäkirjojen kanssa.
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ydinvastuulain ja lain 493/2005 vastuumääriä koskevia säännöksiä ja täydennettäväksi sääntelyä siltä osin, kun kysymyksiä jäi avoimeksi säädettäessä lakia 493/2005.

 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on nostaa energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan vakuutuksella katettava vastuumäärä tasolle, joka kattaa vuoden 2004 muutospöytäkirjalla muutetun Brysselin lisäyleissopimuksen mukaisen ydinlaitoksen sijaintivaltion vastuun määrän.
 
Vastuumäärien porrastamisen tavoitteena on asettaa kulloinkin soveltuva vastuumäärä tasolle, joka vastaa kyseessä olevan ydinlaitoksen tai toiminnan laatuun liittyvää riskiä ja mahdollisten vahinkoseurausten laajuutta, sekä vähentää hallinnollista taakkaa ja lisätä ennustettavuutta.
 
Vakuutustakuusta säätämisen tavoitteena on luoda järjestely, jolla varmistetaan ydinlaitoksen haltijan kyky korvata mahdolliset vahingot myös tilanteessa, jossa kattavaa vakuutussuojaa ei ole muutoin saatavissa.

 
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM042:00/2019 - linkki Hankeikkunaan TEM042:00/2019 - Länk till projektportalen TEM042:00/2019 (på finska)

Liitteet:

HE laiksi ydinvastuulain muuttamisesta_26102020.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Utkast till regeringens proposition - huvudsakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 6.12.2020.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään toimittamaan lausuntonsa ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-palvelun sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli lausunnon antaminen lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta ei ole mahdollista, pyydetään lausunto toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo@tem.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Leena Mäkipää, p. 029 504 7093, leena.makipaa@tem.fi

 
Jakelu:
Aalto-yliopisto – Aalto-universitetet    
Energiateollisuus ry – Finsk Energiindustri rf    
Fennovoima Oy – Fennovoima Ab    
Finanssivalvonta – Finansinspektionen    
Fortum Power and Heat Oy    
Greenpeace Suomi    
Helsingin käräjäoikeus – Helsingfors tingsrätt    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT – Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT    
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet    
Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet    
Oikeusministeriö – Justitieministeriet    
Pohjoismainen Ydinvakuutuspooli – Nordiska Kärnförsäkringspoolen    
Posiva Oy    
Sisäministeriö – Inrikesministeriet    
Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet    
Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy – Teknologiska forskningscentralen VTT Ab    
Teollisuuden Voima Oyj – Industrins Kraft Abp    
Tuomioistuinvirasto – Domstolsverket    
Ulkoministeriö – Utrikesministeriet    
Valtiokonttori – Statskontoret    
Valtiovarainministeriö – Finansministeriet    
Ydinturvallisuusneuvottelukunta – Kärnsäkerhetsdelegationen    
Ympäristöministeriö – Miljöministeriet    
Asiasanat

ydinenergia

enegia

energi

ydinvastuu

atomenergi

atomansvarighet