Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Begäran om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31701/2023

Svarstiden gick ut: 19.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om utkastet till social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå.
 
Bakgrund
Enligt 60 c § i socialvårdslagen (1301/2014) kan social- och hälsovårdsministeriet årligen på ansökan bevilja statlig finansiering för sådana forskningsprojekt på universitetsnivå inom socialt arbete som är förenliga med insatsområdena och målen för forskningen inom socialt arbete och som har genomgått kollegial bedömning. Ministeriet beslutar utifrån den kollegiala bedömningen vilka projekt som får finansiering efter att ha hört den utvärderingsgrupp som avses i 60 c § 2 mom. i socialvårdslagen. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland betalar forskningsfinansiering i två poster årligen till dem som genomför projekten. Enligt 60 c § 3 mom. i socialvårdslagen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmelser om insatsområdena och mål för forskningen i socialt arbete på universitetsnivå samt om tillsättande av den utvärderingsgrupp som avses i 60 c § 2 mom. i socialvårdslagen och om dess sammansättning och uppgifter. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får dessutom närmare bestämmelser utfärdas om beviljande och betalning av forskningsfinansiering samt om förfarandena i samband med dessa.
 
Målsättningar
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om insatsområdena och målen för forskningen i socialt arbete på universitetsnivå samt om tillsättandet av den nationella utvärderingsgruppen för forskning i socialt arbete, om gruppens sammansättning och uppgifter. Målen för forskning i socialt arbete på universitetsnivå är att främja befolkningens välfärd genom högklassig och genomslagskraftig forskning i socialt arbete inom servicesystemet för social- och hälsovården och att främja genomslagskraften i fråga om socialvården samt att stödja att forskningsrön används inom socialvården. Insatsområdena för forskning i socialt arbete på universitetsnivå är 1) genomslagskraften, kvaliteten och klientsäkerheten i fråga om det sociala arbetet, 2) livssituationen och servicebehoven hos klienter i särskilt utsatt ställning, 3) forskning i förutseende, förebyggande och strukturellt socialt arbete samt innovationer inom det sociala arbetet, 4) klienternas delaktighet och aktivitet inom socialvården, 5) personalen, sakkunnigheten och arbetets struktur inom det sociala arbetet, 6) utvärdering av forskning som finansieras med stöd av denna förordning åren 2020–2023. Forskning som gäller insatsområden ska vara kopplad till servicesystemet inom social- och hälsovården. Utöver insatsområdena och målen föreslås i förordningen närmast tekniska ändringar jämfört med den gällande förordningen, som syftar till att förenhetliga de förordningar som gäller finansieringen av forskning på universitetsnivå inom hälso- och sjukvården och socialt arbete.

Avsikten är att genom förordningen ersätta social- och hälsovårdsministeriets tidigare förordning om finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Den nya förordningen avses träda i kraft den 19 februari 2024.
 
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden är 6 veckor och vi ber er lämna in utlåtandena senast den 19 januari 2024 kl. 16.00.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.
För att kunna ge ett utlåtande ska remissinstansen registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisning. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Alternativt kan utlåtandet lämnas in till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (registratorskontoret.shm@gov.fi). Remissinstansen ombeds hänvisa i sitt utlåtande till ärendenumret VN/31701/2023.
 
Beredare
Mer information om ärendet ges av 

regeringssekreterare Sonja Jantunen, e-post:sonja.jantunen@gov.fi
 
Sändlista:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jyväskylä yliopisto    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Satakunnan hyvinvointialue    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Sosnet    
Suomen Akatemia    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Åbo Akademi