Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31701/2023

Vastausaika on päättynyt: 19.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta.
 
Tausta
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 c §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää vuosittain hakemusten perusteella valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille, jotka sopivat yhteen sosiaalityön tutkimustoiminnan painoalueiden ja tavoitteiden kanssa ja jotka on vertaisarvioitu. Ministeriö päättää rahoitusta saavista hankkeista vertaisarviointiin perustuen kuultuaan sosiaalihuoltolain 60 c §:n 2 momentissa tarkoitettua arviointiryhmää. Lounais-Suomen aluehallintovirasto maksaa tutkimusrahoituksen hankkeiden toteuttajille kahdessa erässä vuosittain. Sosiaalihuoltolain 60 c §:n 3 momentin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä sosiaalihuoltolain 60 c §:n 2 momentissa tarkoitetun arviointiryhmän asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tutkimusrahoituksen myöntämisestä ja maksamisesta sekä niihin liittyvistä menettelyistä.
 
Tavoitteet
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen painoalueista ja tavoitteista sekä valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmän asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä.
Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen tavoitteena olisi edistää väestön hyvinvointia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan sosiaalityön tutkimuksen kautta ja edistää sosiaalihuollon vaikuttavuutta sekä tukea sosiaalihuollon tutkimusperusteisuutta. Yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen painoalueina olisi 1) sosiaalityön vaikuttavuus, laatu ja asiakasturvallisuus; 2) erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden elämäntilanteet ja palvelutarpeet; 3) ennakoivan, ehkäisevän ja rakenteellisen sosiaalityön tutkimus sekä innovaatiot sosiaalityössä; 4) asiakkaiden osallisuus ja toimijuus sosiaalihuollossa; 5) sosiaalityön henkilöstö, asiantuntijuus ja työn rakenteet sekä 6) vuosina 2020-2023 asetuksen perusteella rahoitettujen tutkimusten arviointitutkimus. Painoalueisiin kohdistuvan tutkimuksen tulisi lisäksi kytkeytyä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään. Painoalueiden ja tavoitteiden lisäksi asetukseen ehdotettaisiin lähinnä teknisiä muutoksia voimassa olevaan asetukseen nähden, joiden tarkoituksena olisi yhtenäistää terveydenhuollon ja sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoituksia koskevia asetuksia.

Asetuksella olisi tarkoitus korvata aikaisempi sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta. Uusi asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.2.2024.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 6 viikkoa ja lausunnot pyydetään toimittamaan 19.1.2024 klo 16:00 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan lausunnossaan asianumeroon VN/31701/2023.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

hallitussihteeri Sonja Jantunen, sähköposti:sonja.jantunen@gov.fi
 
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Iso    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jyväskylä yliopisto    
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Socom Oy    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Koske ry    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin yliopisto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus, Sonet Botnia    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Poske    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus, Finlandssvenska Kompetenscentret Ab    
Satakunnan hyvinvointialue    
Socca -Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaalialan osaamiskeskus Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessa ja Satakunnassa, Pikassos    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos    
Sosnet    
Suomen Akatemia    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy    
Åbo Akademi