Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordningar om ändring av statsrådets förordning om lönegaranti och statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordningar om ändring av statsrådets förordning om lönegaranti och statsrådets förordning om lönegaranti för sjömän

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31602/2023

Svarstiden gick ut: 8.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkast till statsrådets förordningar om ändring av statsrådets förordningarna om lönegaranti och lönegaranti för sjömän. I statsrådets förordningar görs ändringar av teknisk natur till följd av att den behöriga myndigheten ändras. Hänvisningarna i förordningarna till närings-, trafik- och miljöcentralen ändras så att de gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas utvecklings- och förvaltningscenter, till vilket lönegarantiärendena överförs från och med den 1 januari 2025. Dessutom upphävs vissa onödiga bestämmelser i förordningarna.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast måndagen den 8 januari 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten senast den 8 januari 2024. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande via.

För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten.
Beredare
Ytterligare information ges av

Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig
tfn 029 506 4207
E-postadressen har formen fornamn.efternamn(a)gov. fi
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Rakennusteollisuus RT ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry: smu@smu.fi    
Suomen Varustamot Ry –Rederierna i Finland    
Uudenmaan ELY-keskus