Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till riksomfattande beredskapsplan för pandemier inom social- och hälsovården

Begäran om utlåtande om utkastet till riksomfattande beredskapsplan för pandemier inom social- och hälsovården

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/19612/2023

Svarstiden gick ut: 31.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om utkastet till riksomfattande pandemiberedskapsplan för social- och hälsovården. I planen beskrivs författningsgrunden och aktörerna för beredskapen inför pandemin samt olika delområden inom hanteringen av pandemin på riksnivå. Remissvaren utnyttjas vid färdigställandet av planen. Remissinstanserna ombeds ta ställning särskilt till de frågor som ställs i begäran om utlåtande. Om kommentaren gäller en viss punkt i planen, ber vi er ange det korrekta radnumret i responsen.
Bakgrund
Vid uppdateringen av den riksomfattande pandemiberedskapsplanen för social- och hälsovården har man beaktat den förändrade nationella och internationella författningsgrunden, andra förändringar i omvärlden samt erfarenheterna från covid-19-pandemin. Delegationen för smittsamma sjukdomar har ansvarat för uppdateringen av planen. Planen kompletterar säkerhetsstrategin för samhället och den nationella hotbedömningen, som styr beredskapsplaneringen inom olika förvaltningsområden. Social- och hälsovårdsministeriet leder och övervakar genomförandet av planen som en del av den övriga beredskapen inom social- och hälsovården. De övriga ministerierna ansvarar för beredskapen inom sina egna ansvarsområden.
Målsättningar
Syftet med social- och hälsovårdens riksomfattande pandemiberedskapsplan är att främja hälsosäkerheten och bekämpa de skador som pandemin orsakar människor, samhället och miljön. Planen stöder regionala och riksomfattande aktörers beredskapsplanering för det hot som pandemin orsakar.
Bilagor:

Pandemiasuunnitelma_lausunnoille_2023.06.21.pdf - Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen pandemiavalmiussuunnitelma

Pandemiberedskapsplan_på_remiss_2023.06.30.pdf - Riksomfattande plan för pandemiberedskap inom social- och hälsovården

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in senast den 31.8.2023 kl 16.15 på webbplatsen Utlåtande.fi
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lämna in utlåtandet genom att besvara den begäran om utlåtande som finns/publiceras i tjänsten Utlåtande.fi. Ange diarienumret (VN/19612/2023) i utlåtandet. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande.

För att kunna lämna utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi. Privatpersoners utlåtanden publiceras inte automatiskt i tjänsten Projektportalen. Om en privatperson vill att hans eller hennes utlåtande ska publiceras också i Projektportalen, ska han eller hon sända en begäran om detta till adressen kirjaamo.stm@gov.fi och i begäran ange projektets identifieringskod VN/19612/2023.
 
Beredare
Mer information:
Paula Tiittala, överläkare, förnamn.efternamn@gov.fi, tel. +358295163744
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geenitekniikan lautakunta    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava    
Kuntaliitto    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääketeollisuus ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Niuvaniemi    
Oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisi    
Professori Pekka Louhiala, Tampereen yliopisto    
Professori Veikko Launis, Turun yliopisto    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Häme    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunta    
sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti    
Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE)    
Tampereen yliopisto    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion koulukodit    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan Sairaala    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vankilan perheosasto    
Vankiterveydenhuolto    
Vantaa-Kerava    
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
ympäristöministeriö    
Ämnesord

pandemia, tartuntatauti, sosiaali- ja terveydenhuolto, valmiussuunnittelu, varautuminen, riskiarviointi, kokonaisturvallisuus, t

pandemi, smittsam sjukdom, social- och hälsovård, beredskapsplanering, beredskap, riskbedömning, övergripande säkerhet, hälsosäk