Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19612/2023

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman luonnoksesta. Suunnitelmassa kuvataan pandemiavarautumisen säädöspohja ja toimijat sekä pandemian hallinnan eri osa-alueet valtakunnallisella tasolla. Lausuntopalautetta hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä. Lausunnon antajia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Mikäli kommentti koskee tiettyä kohtaa suunnitelmassa, pyydetään palautteessa mainitsemaan asianmukainen rivinumero.
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman päivityksessä on huomioitu muuttunut kansallinen ja kansainvälinen säädöspohja, muut muutokset toimintaympäristössä sekä covid-19-pandemian aikana kertyneet kokemukset. Suunnitelman päivitystyöstä on vastannut Tartuntatautien neuvottelukunnan pandemiajaosto. Suunnitelma täydentää yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa sekä kansallista uhka-arviota, jotka ohjaavat valmiussuunnittelua eri hallinnonaloilla. STM johtaa ja valvoo suunnitelman toimeenpanoa osana muuta sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista. Muut ministeriöt vastaavat varautumisesta omilla toimialoillaan.
Tavoitteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen pandemiavalmiussuunnitelman tavoitteena on edistää terveysturvallisuutta ja torjua pandemian ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle aiheuttamia haittoja. Suunnitelma tukee alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden valmiussuunnittelua pandemian aiheuttamaan uhkaan.
Liitteet:

Pandemiasuunnitelma_lausunnoille_2023.06.21.pdf - Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen pandemiavalmiussuunnitelma

Pandemiberedskapsplan_på_remiss_2023.06.30.pdf - Riksomfattande plan för pandemiberedskap inom social- och hälsovården

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 31.8.2023 klo 16:15 mennessä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero (VN/19612/2023). Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Yksityishenkilöiden lausuntoja ei automaattisesti julkaista Hankeikkuna-palvelussa. Jos yksityishenkilö haluaa, että hänen lausuntonsa julkaistaan myös Hankeikkunassa, hänen tulee lähettää tästä pyyntö osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi ja mainita pyynnössä hankkeen tunniste VN/19612/2023.
 
Valmistelijat
Lisätietoja:
Paula Tiittala, ylilääkäri, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. +358295163744
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geenitekniikan lautakunta    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava    
Kuntaliitto    
Kymenlaakso    
Lapin aluehallintovirasto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappi    
Lapsiasiavaltuutettu    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Lääketeollisuus ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Niuvaniemi    
Oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisi    
Professori Pekka Louhiala, Tampereen yliopisto    
Professori Veikko Launis, Turun yliopisto    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Häme    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto    
Satakunta    
sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Punainen Risti    
Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE)    
Tampereen yliopisto    
Tehy    
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos    
Tornion kaupunki    
Tulli    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtion koulukodit    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vanhan Vaasan Sairaala    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vankilan perheosasto    
Vankiterveydenhuolto    
Vantaa-Kerava    
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu    
Varsinais-Suomi    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

pandemia, tartuntatauti, sosiaali- ja terveydenhuolto, valmiussuunnittelu, varautuminen, riskiarviointi, kokonaisturvallisuus, t

pandemi, smittsam sjukdom, social- och hälsovård, beredskapsplanering, beredskap, riskbedömning, övergripande säkerhet, hälsosäk