Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Remiss om avtal om informationsutbyte som förhandlats fram med Estlands folkbokföringsmyndigheter

Lausuntopyyntö Viron väestörekisteriviranomaisten kanssa neuvotellusta tietojenvaihtosopimuksesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: DVV/4880/2020

Svarstiden gick ut: 28.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Digi- ja väestötietovirastolla ja sitä ennen Väestörekisterikeskuksella on vuodesta 2005 lähtien ollut tietojenvaihtosopimus Viron väestörekisteriviranomaisena toimivan sisäministeriön kanssa. Tietojenvaihto koskee Suomessa asuvia Viron kansalaisia ja Virossa asuvia Suomen kansalaisia.
Vuonna 2016 silloinen Väestörekisterikeskus aloitti yhdessä valtiovarainministeriön kanssa neuvottelut Viron sisäministeriön kanssa väestötietoja koskevasta laajemmasta tietojenvaihdosta. Neuvottelujen tuloksena on syntynyt kahden erillisen sopimuksen käsittävä kokonaisuus, joista toinen sopimus on valtiosopimus ja toinen virastojen välinen sopimus.

Valtiovarainministeriö pyysi 8.10.2018 päivätyllä lausuntopyynnöllä lausuntoja valtiosopimuksen luonnoksesta, jonka jälkeen neuvotteluja on jatkettu lausunnot huomioon ottaen. Valtiovarainministeriö on nyt uudestaan pyytänyt lausuntoja lopullisesta valtiosopimusluonnoksesta ennen sen allekirjoittamista.

Tällä lausuntopyynnöllä Digi- ja väestötietovirasto pyytää kohteliaimmin lausuntoa jakelussa mainituilta virastojen välisestä sopimuksesta.
Tavoitteet
Sopimuksen tavoitteena on parantaa väestötietojen ajantasaisuutta sekä helpottaa kansalaisten hallinnollista taakkaa, kun kansalaisen ei tarvitsisi ilmoittaa muuttuneista henkilötiedoistaan kansalaisuusvaltioonsa vaan tiedot siirtyisivät sähköisesti toisesta maasta kansalaisuusvaltion väestörekisteriin.

Keskeiset sopimusmääräykset

Sopimus, josta lausuntoa pyydetään, vastaa pitkälti aiempaa, 2005 solmittua sopimusta. Uuden sopimuksen valtiosääntöoikeudellinen asema on kuitenkin selkeämpi, sillä nyt neuvotellussa valtiosopimuksessa on kohta, jonka mukaan tällainen sopimus voidaan viranomaistasolla solmia. Sopimuksen solmimisen toimivalta perustuu kuitenkin myös Digi- ja väestötietoviraston laissa säädettyyn toimivaltaan luovuttaa väestötietojärjestelmän tietoja (laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 661/2009, 4 luku).

Sopimusta sovellettaisiin voimassa olevan sopimuksen tavoin Viron väestörekisteriin rekisteröityihin Suomen kansalaisiin ja Suomen väestötietojärjestelmään rekisteröityihin Viron kansalaisiin (3 artikla). Käytännössä sopimuksen määräämät henkilötiedot lähetettäisiin henkilön kansalaisuusvaltioon heti, kun henkilö on rekisteröity toisen valtion väestörekisteriin.

Uutta sopimuksessa on ensimmäisen maahanmuuton jälkeen muuttuneiden henkilötietojen säännöllinen toimittaminen henkilön kansalaisuusvaltion väestörekisteriviranomaiselle (5 artikla). Sopimusmääräysten mukaan asuinvaltion väestörekisterissä muuttuneet tiedot toimitettaisiin vähintään kerran viikossa, mutta tiheämmästä päivitysrytmistä voidaan sopia erikseen.

Jatkuvien päivitysten ja ensirekisteröintiä koskevan tiedonvaihdon piiriin kuuluvat tiedot olisivat samat. Sopimuksen mukaan vaihdettaisiin henkilön syntymää ja kuolemaa, siviilisäätyä ja parisuhdetta, asumista, alaikäisiä lapsia sekä alaikäisen lapsen vanhempia ja huoltajia koskevia tietoja (4 artikla). Vaihdettavien tietojen laajuutta on tarkennettu sopimuksen liitteessä. Lisäksi sopimuksessa on säännös siitä, että kansallisen lainsäädännön säännöksiä tietojen salassapidosta tai tietoja koskevista luovutusrajoituksista sovelletaan myös sopimuksen mukaisessa tietojenvaihdossa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi turvakiellon alaisia osoitetietoja ei luovutettaisi.

Lisäksi väestörekisteriviranomaiset voisivat esittää toisilleen tietopyyntöjä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan henkilön tiedoista, jos tämä olisi tarpeen tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi (6 artikla).

Tiedonvaihto olisi sähköistä, ja siinä hyödynnetään Suomi.fi-palveluväylää ja Viron vastaavaa X-Roadia. Sopimus jättää vastaanottajaviranomaisen harkintaan, käsitelläänkö saatuja tietoja manuaalisesti ennen rekisteriin viemistä, vai viedäänkö tiedot sellaisinaan rekisteriin. Digi- ja väestötietovirastossa ei ole vielä tehty periaatepäätöstä käsittelytavasta, mutta suora rekisteröinti väestötietojärjestelmään lienee mahdollinen, jos tietojen oikeellisuudesta voidaan varmistua teknisin tarkistuksin.
Linkit

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=95a30fdb-3f9f-466f-a01d-af5a6603be81 - Valtiovarainministeriön valtiosopimusta koskeva lausuntopyyntö vuodelta 2018 Finansministeriets remiss från år 2018 om statsfördraget

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a4aa7aec-3937-46ca-ae94-d5cba65b200b&respondentId=8d77a017-38df-4833-9ee5-e1a6ea50b0f5 - Valtiovarainministeriön valtiosopimusta koskeva lausuntopyyntö 17.7.2020 Finansministeriets remiss om statsfördraget den 17 juli 2020

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään jättämään Lausuntopalveluun viimeistään 28.8.2020.
Valmistelijat
Neuvontalakimies Torbjörn Sandell, torbjorn.sandell@dvv.fi, puh. 0295 535 299 (lomalla 13.7.–5.8.)
Ylijohtaja Timo Salovaara, timo.salovaara@dvv.fi, puh. 0295 535 303
Jakelu:
Ammattiliitto Pro    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläketurvakeskus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens Ämbetsverk på Åland    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto (SYVL)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tuglas-seura ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

henkilötieto

kansainvälinen yhteistyö

väestötietojärjestelmä

Viro

tietojen luovuttaminen

Digi- ja väestötietovirasto