Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Remiss om avtal om informationsutbyte som förhandlats fram med Estlands folkbokföringsmyndigheter

Remiss om avtal om informationsutbyte som förhandlats fram med Estlands folkbokföringsmyndigheter

Diarienummer för begäran om utlåtande: DVV/4880/2020

Svarstiden gick ut: 28.8.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och dess föregångare Befolkningsregistercentralen har sedan år 2005 haft ett avtal om informationsutbyte med Estlands inrikesministerium, som ansvarar för det estländska befolkningsregistret. Informationsutbytet gäller finländska medborgare som bor i Estland och estländska medborgare som bor i Finland.

År 2016 inledde dåvarande Befolkningsregistercentralen tillsammans med finansministeriet förhandlingar med Estlands inrikesministerium om ett mer omfattande utbyte av befolkningsdata. Förhandlingarna har resulterat i en helhet omfattande två skilda avtal, varav det ena är ett statsfördrag och det andra ett avtal på myndighetsnivå.
Finansministeriet sände utkastet till statsfördrag på remiss den 8 oktober 2018. Efter remissbehandlingen har förhandlingarna fortsatt med beaktande av remissvaren. Finansministeriet har nu sänt det nya utkastet till statsfördrag på remiss innan fördraget undertecknas
.
Med denna remiss begär Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata högaktningsfullt remissyttranden enligt bifogad sändlista om avtalet på myndighetsnivå.
Målsättningar
Målet med avtalet är att förbättra ajourhållningen av befolkningsdata och minska byråkratin för medborgarna. Detta genom att medborgarna inte skulle behöva anmäla ändringar i sina personuppgifter till sitt hemland, utan uppgifterna skulle överföras elektroniskt till hemlandets befolkningsregister.

De viktigaste avtalsbestämmelserna

Avtalet som remissen gäller motsvarar i många avseenden det tidigare avtalet från år 2005. Det nya avtalets statsförfattningsrättsliga status är tydligare, eftersom det framförhandlade statsfördraget innehåller en klausul om att sådana här avtal kan ingås på myndighetsnivå. Behörigheten att ingå avtalet grundar sig dessutom på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas behörighet att lämna ut data ur befolkningsdatasystemet (4 kap. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 661/2009).

Avtalet tillämpas i likhet med nu gällande avtal på de finländska medborgare som är registrerade i Estlands befolkningsregister och de estländska medborgare som är registrerade i Finlands befolkningsdatasystem (artikel 3). I praktiken sänds de personuppgifter som avtalet anger till personens medborgarskapsstat genast då denne registrerats i den andra statens befolkningsregister.

Nytt i avtalet är att också ändringar i personuppgifterna efter den första inflyttningen regelbundet sänds till befolkningsregistermyndigheterna i medborgarskapsstaten (artikel 5). Enligt avtalsbestämmelserna sänds de personuppgifter som ändrat i bosättningsstatens befolkningsregister minst en gång i veckan, men parterna kan avtala om en tätare uppdateringsrytm.

Samma personuppgifter skulle omfattas av informationsutbytet vid den första registreringen och vid de fortlöpande uppdateringarna. Enligt avtalet omfattar utbytet befolkningsdata om personens födelse och död, civilstånd och parförhållanden, boende, minderåriga barn samt minderåriga barns föräldrar och vårdnadshavare (artikel 4). I avtalets bilaga har omfattningen preciserats. Dessutom innehåller avtalet en klausul om att nationella bestämmelser om sekretess och begränsning av utlämningen av uppgifter ska tillämpas också på informationsutbytet enligt avtalet. Detta innebär att till exempel spärrmarkerade adressuppgifter inte lämnas ut.

Dessutom kan befolkningsregistermyndigheterna anhålla av sin motpart om befolkningsdata som omfattas av avtalet, om detta behövs för att säkerställa uppgifternas riktighet (artikel 6).

Informationsutbytet sker elektroniskt med utnyttjande av Suomi.fi-informationsleden och Estlands motsvarighet X-Road. Avtalet lämnar det öppet för mottagande parts övervägande huruvida den mottagna informationen behandlas manuellt innan den införs i registret eller införs i registret som sådan. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har inte ännu fattat något principbeslut om behandlingen, men direkt registrering i befolkningsdatasystemet torde vara möjlig om det går att säkerställa uppgifternas riktighet med tekniska kontroller.
Länkar:

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=95a30fdb-3f9f-466f-a01d-af5a6603be81 - Valtiovarainministeriön valtiosopimusta koskeva lausuntopyyntö vuodelta 2018 Finansministeriets remiss från år 2018 om statsfördraget

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a4aa7aec-3937-46ca-ae94-d5cba65b200b&respondentId=8d77a017-38df-4833-9ee5-e1a6ea50b0f5 - Valtiovarainministeriön valtiosopimusta koskeva lausuntopyyntö 17.7.2020 Finansministeriets remiss om statsfördraget den 17 juli 2020

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert remissyttrande i webbtjänsten Utlåtande.fi senast den 28 augusti 2020.
Beredare
Rådgivande jurist Torbjörn Sandell, torbjorn.sandell@dvv.fi, tfn 0295 535 299 (semester 13.7.–5.8.)
Överdirektor Timo Salovaara, timo.salovaara@dvv.fi, tfn 0295 535 303
Sändlista:
Ammattiliitto Pro    
Eduskunnan oikeusasiamies    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Eläketurvakeskus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kansaneläkelaitos    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens Ämbetsverk på Åland    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen Viro-yhdistysten liitto (SYVL)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tuglas-seura ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

henkilötieto

kansainvälinen yhteistyö

väestötietojärjestelmä

Viro

tietojen luovuttaminen

Digi- ja väestötietovirasto