Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23855/2023

Svarstiden gick ut: 13.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis.
Bakgrund
Syftet med propositionen är att lagen om tobaksaccis ändras så att rökfria nikotinprodukter  beläggs med punktskatt.

På rökfria nikotinprodukter ska det tas ut både en värderelaterad skatt på basis av detaljhandelspriset och en skatt per enhet. Den värderelaterade skatten föreslås vara 10 procent av detaljhandelspriset och skatten per enhet 10 cent per gram rökfri nikotinprodukt. Lagen föreslås även innehålla bestämmelser om minimiskatt på rökfria nikotinprodukter. Punktskatten som ska betalas på rökfria nikotinprodukter ska alltid vara minst 14 cent per gram rökfri nikotinprodukt.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.
Målsättningar
Genom propositionen genomförs föresatsen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering om att nikotinpåsar ska omfattas av lagen om tobaksaccis. 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 13 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Den svenskspråkiga versionen av utkastet till proposition översätts för närvarande och sänds på remiss så snart som möjligt.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 13 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Tilläggsinformation:
Rådgivande tjänsteman Pia Kivimies, tel. 0295 530 183, pia.kivimies(at)gov.fi
Rådgivande tjänsteman Jenni Oksanen, tel. 0295 530 577, jenni.oksanen(at)gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Kaupan liitto ry    
Kilpailu- ja kuluttujavirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Philip Morris Finland ry    
Päivittäistavarakauppa ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen ASH ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Syöpäjärjestöt    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
Tupakkateollisuusliitto ry    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Vapers Finland ry    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Ämnesord

verotus

tupakka

nikotiini

beskattning

valmisteverotus

punktbeskattningen

tobak

nikotin