Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Rapport om bedömning av behoven av lagändring från arbetsgruppen för en färdplan för i första hand elektroniskt tillhandahållna tjänster

Begäran om utlåtande är stängd. Du kan inte längre ge ett utlåtande till den.

Rapport om bedömning av behoven av lagändring från arbetsgruppen för en färdplan för i första hand elektroniskt tillhandahållna tjänster

Diarienummer för begäran om utlåtande: VM135:00/2016 VM/2245/00.01.00.01/2016

Svarstiden gick ut: 26.9.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

 
Bakgrund
Vid strategisessionen den 26.9.2016 drog regeringen upp linjer för skyldigheten att använda elektronisk ärendehantering och för överföring av meddelanden. Vid hantering av medborgarärenden hos myndigheterna ska man övergå till att i första hand använda elektroniska postlådor, dvs. elektronisk överföring av meddelanden. I samma sammanhang drog regeringen upp linjer för att på lagnivå garantera alternativa metoder för ärendehantering, för dem som inte kan använda elektroniska tjänster. Dessa linjer avser att skyldigheten att använda elektroniska postlådor ska träda i kraft 2018. Övergången till att använda elektroniska postlådor utgör en del av regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster.
 
Enligt linjerna inför man i lagberedningens andra skede att skyldigheten utvidgas till att omfatta medborgarnas elektroniska ärendehantering. Vid sidan av beredningen av att övergå till skyldigheten att använda elektroniska postlådor ska man utarbeta en färdplan för de myndighetstjänster som i framtiden endast tillhandahålls elektroniskt. De första av dessa tjänster är redan i bruk.
 
 
Målsättningar
För genomförande av ovan nämnda linjer tillsatte Finansministeriet arbetsgruppen Färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls elektroniskt, för perioden 21.12.2016 – 30.6.2017. Arbetsgruppen hade i uppgift att:
 
 • definiera urvalskriterierna för tjänster att tas med i färdplanen
 • utifrån kriterierna utarbeta ett förslag för de första 100 tjänster som ska väljas för färdplanen
 • utarbeta en första version av färdplanen för åren 2017– 2021 som ska godkännas på våren 2017
 • definiera hur den elektroniska ärendehanteringen (meddelandeöverföring med hjälp av elektroniska postlådor och/eller som självbetjäning i ärendehantering) ändras till det primära sättet för ärendehantering med myndigheterna samt bedöma alternativ för genomförande av ändringen.
 • uppskatta hur man kan befrias från användning av elektroniska postlådor och elektronisk ärendehantering
 • bedöma behoven av lagändring
 • under beredandet av färdplanen arrangera i samarbete med parallellprojekt öppna diskussionsevenemang om övergång till elektronisk ärendehantering
 • planera för färdplanens förvaltningsmodell och en ansvarig part efter projektets slut
 • lämna förslag om nödvändiga fortsättningsåtgärder
   
  Resultaten från färdplansarbetet publicerades den 20 juni 2017. Allt material från publiceringstillfället finns på finansministeriets hemsida.http://vm.fi/ajankohtaista-tiekartasta
   
  I rapporten under remiss beskrivs arbetsgruppens bedömning av behoven av de lagändringar som främjar att elektronisk ärendehantering är primär. I rapporten har man vid sidan om behoven av och möjligheterna för lagändringar även tagit ställning till andra sätt att göra den elektroniska ärendehanteringen till det primära sättet för ärendehantering med myndigheterna. Vid bedömning ur lagstiftningens synvinkel av möjligheterna förpliktas förvaltningskunder till elektronisk ärendehantering. Därför har man beslutit att föreslå andra sätt än förpliktelse för naturliga personer, varvid de för att befrias från skyldigheten ska ansöka om detta separat. Därför ges det i rapporten inte någon bedömning av grunderna för befrielse från elektronisk ärendehantering.
   
Bilagor:
Tidtabell

 
Svarsanvisningar för mottagare
Finansministeriet ber om ert yttrande om såväl den bifogade rapporten om bedömning av behoven av lagändring från arbetsgruppen för Färdplanen för tjänster som i första hand tillhandahålls elektroniskt som i rapporten framförda observationer kring lagstiftningen om elektronisk ärendehantering och behoven av att ändra den.
                                           
Det bes att yttrandet avlåts i servicen lausuntopalvelu.fi eller skickas i elektronisk form senast 26.9.2017 till adressen valtiovarainministerio@vm.fi. Ministerierna bes att samla in sina utlåtanden inom sitt eget förvaltningsområde.
 
Förutom på lausuntopalvelu.fi finns begäran om yttrande även på finansministeriets hemsida www.vm.fi. Finansministeriet behandlar även inom tidsfristen inlämnade yttrande från andra parter än de som var med i distributionen.
 
Beredare
Ytterligare uppgifter ges av lagstiftningsråd Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, tfn 0295 530 515) och konsultativ tjänsteman Marjukka Saarijärvi (marjukka.saarijarvi@vm.fi, tfn 0295 530 010).

 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Eduskunta    
Kansaneläkelaitos    
Korkein oikeus    
Korkein oikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio, sähköinen asiointi