Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän lainmuutostarpeita koskeva työryhmäraportti

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän lainmuutostarpeita koskeva työryhmäraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM135:00/2016 VM/2245/00.01.00.01/2016

Vastausaika on päättynyt: 26.9.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

 
Tausta
Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 26.9.2016 sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen käyttövelvoitteesta. Kansalaisten viranomaisasioinnissa tulisi siirtyä käyttämään ensisijaisesti sähköistä postilaatikkoa eli sähköistä viestinvälityspalvelua. Samassa yhteydessä hallitus linjasi, että lain tasolla turvataan asiointipalvelut muilla keinoilla heille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluja. Tavoitteena linjauksen mukaan on, että postilaatikon käyttövelvoite tulee voimaan vuonna 2018. Sähköiseen postilaatikkoon siirtyminen on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihanketta.
 
Linjauksen mukaan valmistelun toisessa vaiheessa käyttövelvollisuutta laajennettaisiin kansalaisten sähköisen asiointiin. Sähköisen postilaatikon käyttöön velvoittamisen valmistelun rinnalla laaditaan tiekartta viranomaisten palveluille, jotka olisivat jatkossa ensisijaisesti käytettävissä vain sähköisesti. Ensimmäiset niistä ovat jo valmiiksi käytössä olevia palveluja.
Tavoitteet
Edellä kuvattuja linjausten toimeenpanoa varten valtiovarainministeriö asetti Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta –työryhmä ajalle 21.12.2016 – 30.6.2017. Työryhmän tehtävänä oli:
 
 • määritellä tiekartalle otettavien palvelujen valintakriteerit
 • tehdä kriteerien pohjalta ehdotus tiekartalle valittavista ensimmäisistä 100 palvelusta
 • laatia tiekartan ensimmäinen, vuodet 2017-2021 kattava, keväällä 2017 hyväksyttävä versio
 • määritellä miten sähköinen asiointi (viestinvälityspalvelun sähköisen postilaatikon avulla ja/tai asiointipalvelussa itsepalveluna) muutetaan ensisijaiseksi tavaksi viranomaisasioinnissa sekä arvioida muutoksen toteuttamisvaihtoehtoja
 • arvioida miten sähköisen postilaatikon ja sähköisen asioinnin käytöstä voi saada vapautuksen
 • tehdä lainmuutostarpeiden arviointi
 • järjestää yhteistyössä rinnakkaishankkeiden kanssa tiekartan valmistelun aikana avoimia keskustelutilaisuuksia siirtymisestä sähköiseen asiointiin
 • suunnitella tiekartan hallintamalli ja vastuutaho projektin päätyttyä
 • tehdä esityksiä tarvittavista jatkotoimista
   
  Tiekarttatyön tulokset julkistettiin 20.6.2017. Julkistustilaisuuden kaikki aineistot löytyvät valtiovarainministeriön verkkosivuilta
  http://vm.fi/ajankohtaista-tiekartasta
Lausuntopyynnön kohteena olevassa työryhmän lainmuutostarpeita koskevassa raportissa kuvataan työryhmän arvio sähköisen asioinnin ensisijaisuutta edistävistä lainmuutostarpeista. Raportissa on lainmuutostarpeiden ja -mahdollisuuksien rinnalla otettu kantaa myös muihin keinoihin, joilla sähköinen asiointi muutetaan ensisijaiseksi tavaksi viranomaisasioinnissa. Arvioitaessa lainsäädännön näkökulmasta mahdollisuuksia velvoittaa hallinnon asiakkaita sähköiseen asiointiin, on päädytty esittämään muita keinoja kuin luonnollisten henkilöiden velvoittamista siten, että velvoitteesta vapautuakseen henkilön tulisi erikseen hakea vapautusta. Tästä syystä johtuen raportissa ei ole arvioitu miten tai millä perusteella sähköisestä asioinnista voisi saada vapautuksen.
 
Liitteet:
Aikataulu

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta työryhmän – lainmuutostarpeiden arviointia koskevasta työryhmäraportista ja siinä esitetyistä havainnoista koskien sähköiseen asiointiin liittyvää lainsäädäntöä ja sen muutostarpeita.
                                           
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä tai toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään 26.9.2017 osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan.
 
Lausuntopyyntö on lausuntopalvelu.fi:n lisäksi saatavilla valtiovarainministeriön verkkosivuilla www.vm.fi. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto (eeva.lantto@vm.fi, puh. 0295 530 515) ja neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi (marjukka.saarijarvi@vm.fi, puh. 0295 530 010).
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Eduskunta    
Kansaneläkelaitos    
Korkein oikeus    
Korkein oikeus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kuntaliitto ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio, sähköinen asiointi