Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om kommissionens direktivförslag om företagsbeskattning

Begäran om utlåtande om kommissionens direktivförslag om företagsbeskattning

Diarienummer för begäran om utlåtande: EU/1085/2023, EU/1088/2023, EU/1087/2023

Svarstiden gick ut: 29.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommissionen lade den 12 september 2023 fram tre separata förslag till rådets direktiv som gäller företagsbeskattningen: direktivförslaget om en ram för företagsbeskattning i Europa, direktivförslaget om ett system för beskattning av små och medelstora företags säte samt förslaget om internprissättning.

Finansministeriet ber om ert utlåtande om dessa direktivförslag.
Bakgrund
Förslaget till en ram för företagens inkomstbeskattning i Europa, det vill säga det så kallade BEFIT-förslaget, skapar enhetliga regler för samfundsskatten inom unionen. BEFIT ska vara obligatoriskt för koncerner vars totala omsättning enligt regleringen är minst 750 miljoner euro. För mindre koncerner är BEFII frivilligt. Förslaget om BEFIT har också samband med reformen av unionens egna medel, eftersom BEFIT har planerats som en möjlig ny källa till egna medel.

I det hemvistbaserat beskattningssystem för små och medelstora företag kan företagen också i fråga om fasta driftställen i en annan medlemsstat endast följa skattebestämmelserna i sin hemstat, i stället för att vara tvungna att följa skattebestämmelserna i de stater där de fasta driftställena är belägna. Företagen kan då endast uträtta ärenden hos skattemyndigheterna i hemstaten.

Enligt förslaget om internprissättning av transaktioner mellan företag inom samma koncern ska reglerna för internprissättning förenhetligas genom att armlängdsprincipen tas in i unionsrätten, genom att de viktigaste reglerna för internprissättning harmoniseras, genom att OECD:s riktlinjer för internprissättning förtydligas och genom att det i fortsättningen blir möjligt att inom unionen skapa gemensamma bindande regler för internprissättning för vissa typer av transaktioner inom ramen för OECD:s riktlinjer för internprissättning.
Målsättningar
Syftet med BEFIT-ramen är att förenkla bolagsskatten på den inre marknaden genom att skapa enhetliga regler för beräkning av bolagsskattebasen för koncerner som är verksamma på den inre marknaden och på så sätt förbättra konkurrenskraften för företag som är verksamma på den inre marknaden.

Direktivförslaget om det hemvistbaserat beskattningssystem för små och medelstora företag syftar till att förenkla beskattningen av små och medelstora företag och minska de administrativa kostnaderna för beskattningen för små och medelstora företag.

Syftet med förslaget om internprissättning är att undanröja risken för att företag blir föremål för rättstvister och dubbelbeskattning och på så sätt förbättra företagens rättssäkerhet och verksamhetsförutsättningar på den inre marknaden.
Bilagor:

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE BEFIT.pdf - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)

Proposal for COUNCIL DIRECTIVE establishing a Head Office Tax.pdf - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing a Head Office Tax system for micro, small and medium sized enterprises, and amending Directive 2011/16/EU

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on transfer pricing.pdf - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on transfer pricing

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten senast den 29 september 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 29 september 2023 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i utlåtande.fi. 
Beredare
Ytterligare information ges av:
Specialsakkunnig Laura Puro (förslagen om BEFIT och det hemvistbaserat beskattningssystem), tfn 02955 30127, laura.puro(at)gov.fi
Specialsakkunnig Anna Lehtimäki (förslaget om internprissättning), tfn  02955 30250, anna.lehtimaki(at)gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Dosentti Marianne Malmgrén    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Energiateollisuus ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry    
FIT Verotutkimuksen huippuyksikkö    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Oikeusministeriö    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Reijo Knuutinen    
Pääomasijoittajat ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry