Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö komission yritysverotusta koskevista direktiiviehdotuksista

Lausuntopyyntö komission yritysverotusta koskevista direktiiviehdotuksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: EU/1085/2023, EU/1088/2023, EU/1087/2023

Vastausaika on päättynyt: 29.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Komissio antoi 12.9.2023 kolme erillistä ehdotusta neuvoston direktiiveiksi, jotka koskevat yritysverotusta: direktiiviehdotus yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevaksi kehykseksi, direktiiviehdotus pk-yritysten kotipaikkaan perustuvasta verotusjärjestelmästä sekä siirtohinnoittelua koskeva ehdotus.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne näistä direktiiviehdotuksista.
Tausta
Ehdotus yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevaksi kehykseksi eli niin sanottu BEFIT-ehdotus loisi yhtenäiset yhteisöverosäännöt unionin alueella. BEFIT olisi pakollinen konserneille, joiden sääntelyn mukainen kokonaisliikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa. Pienemmille konserneille BEFIT olisi vapaaehtoinen. BEFIT-ehdotus kytkeytyy myös unionin omien varojen uudistamiseen, sillä BEFIT:ä on suunniteltu mahdolliseksi uudeksi omien varojen lähteeksi.

Pk-yritysten kotipaikkaan perustuvassa verojärjestelmässä yritykset voisivat noudattaa myös toisessa jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojen osalta vain kotivaltionsa verosääntelyä, sen sijaan että ne joutuisivat noudattamaan kiinteiden toimipaikkojen sijaintivaltioiden verosääntelyä. Yritykset voisivat tällöin asioida vain kotivaltionsa veroviranomaisten kanssa.

Samaan konserniin kuuluvien yritysten välisten liiketoimien siirtohinnoittelua koskevan ehdotuksen mukaan siirtohinnoittelusääntöjä yhdenmukaistettaisiin sisällyttämällä markkinaehtoperiaate unionin oikeuteen, harmonisoimalla keskeisimmät siirtohinnoittelusäännöt, selventämällä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden asemaa ja mahdollistamalla, että unionissa voidaan jatkossa luoda yhteisiä sitovia siirtohinnoittelusääntöjä tietyn tyyppisille liiketoimille OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden puitteissa.
Tavoitteet
BEFIT-kehyksen tarkoituksena olisi yksinkertaistaa yhteisöverotusta sisämarkkinoilla luomalla yhtenäiset säännöt sisämarkkinoilla toimivien konsernien yhteisöveropohjan laskemiseksi ja täten parantaa sisämarkkinoilla toimivien yritysten kilpailukykyä.

Direktiiviehdotus pk-yritysten kotipaikkaan perustuvasta verotusjärjestelmästä pyrkii yksinkertaistamaan pk-yritysten verotusta ja vähentämään verotuksesta pk-yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Siirtohinnoittelua koskevan ehdotuksen tavoitteena on poistaa yritysten riskiä joutua oikeusriitoihin ja kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi ja siten parantaa yritysten oikeusvarmuutta ja toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.  
Liitteet:

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE BEFIT.pdf - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT)

Proposal for COUNCIL DIRECTIVE establishing a Head Office Tax.pdf - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing a Head Office Tax system for micro, small and medium sized enterprises, and amending Directive 2011/16/EU

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on transfer pricing.pdf - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on transfer pricing

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 29.9.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 29.9.2023. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Erityisasiantuntija Laura Puro (BEFIT-ehdotus ja pk-yritysten kotipaikkaan perustuvaa verotusjärjestelmää koskeva ehdotus), puh. 02955 30127, laura.puro(at)gov.fi
Erityisasiantuntija Anna Lehtimäki (Siirtohinnoitteluehdotus), puh. 02955 30250, anna.lehtimaki(at)gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Apulaisprofessori Moritz Scherleitner    
Dosentti Marianne Malmgrén    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Elinkeinoelämän valtuuskunta    
Energiateollisuus ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnwatch ry    
FIT Verotutkimuksen huippuyksikkö    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Oikeusministeriö    
Perheyritysten liitto ry    
Professori Juha Lindgren    
Professori Marjaana Helminen    
Professori Reijo Knuutinen    
Pääomasijoittajat ry    
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Veroasiantuntijat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työelämäprofessori Timo Viherkenttä    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry