Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbets- och näringsministeriets begäran om utlåtande i fråga om de föresatser i regeringsprogrammet som gäller den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen och utvecklingen av medlingssystemet

Arbets- och näringsministeriets begäran om utlåtande i fråga om de föresatser i regeringsprogrammet som gäller den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen och utvecklingen av medlingssystemet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30511/2023

Svarstiden gick ut: 9.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om de föresatser i regeringsprogrammet som gäller den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen och utvecklingen av medlingssystemet. Syftet med remissbehandlingen är att bilda en helhetsbild av arbetsmarknadens parters synpunkter på hur en hållbar och fungerande arbetsmarknadsmodell i Finland kan byggas upp.

Vid övervägningen av eventuella ändringsbehov i lagstiftningen beaktas arbetsmarknadsorganisationernas alternativa lösningar och gemensamma syn på genomförandet av regeringsprogrammets riktlinjer.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska regeringen i syfte att öka den finländska konkurrenskraften på lång sikt stärka den exportdrivna arbetsmarknadsmodellen. Lagen om medling i arbetstvister ska ändras så att den allmänna linjen för justering av löner inte kan överskridas genom ett förlikningsförslag från riksförlikningsmannens byrå eller en förlikningsnämnd.

Regeringen utreder dessutom metoder för att förebygga arbetskonflikter och främja frivillig medling. Bestämmelser om frivillig medling finns i lagen om medling i arbetstvister. De ändringar i lagstiftningen som gäller frivillig medling trädde i kraft den 1 mars 2023. Förlikningsmannen kan på begäran av en part eller på gemensam begäran av parterna i en arbetstvist ta upp arbetstvisten till medling, även om den inte är förenad med strid eller hot om äventyrande av arbetsfreden. Medling kan inledas om alla parter samtycker till detta. Syftet med frivillig medling är att förhindra att en arbetstvist blir en arbetsstrid. Riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott har framhållit att det är viktigt att arbetet med att reformera medlingssystemet fortsätter och att man i större utsträckning än hittills ser över medlingsprocessen och hur den fungerar (AjUB 16/2022 rd).


 
Tidtabell
Vi ber er lämna era utlåtanden senast den8 januari 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna era utlåtanden senast den 8 januari 2024.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på webbtjänsten utlåtande.fi. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlatande.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande på adressen utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo@ym.fi. Vänligen ange diarienummer VN/22730/2023 i utlåtandet.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlatande.fi. Utlåtandet förs därefter in i VAHVA.
Beredare
Lisätietoja antavat

Erityisasiantuntija Katariina Jämsén
Hallitusneuvos Nico Steiner

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Sändlista:
Agronomiliitto    
Akava    
Akava    
Akavan Erityisalat    
Akavan sairaanhoitajat ja Taja    
Akavan Yleinen Ryhmä AYR    
AKI-liitot    
Aliupseeriliitto    
Ammattiliitto Ava    
Ammattiliitto Jyty    
Ammattiliitto Pro    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ry    
Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL    
DIFF - Ingenjörerna i Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Esimiehet ja Asiantuntijat YTY    
Finanssiala ry    
Henkilöstöala HELA ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ilmailualan Unioni IAU    
Insinööriliitto IL    
Janne Metsämäki    
Jukka-Pekka Tyni    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Juristiliitto    
Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT    
Kaupan liitto ry    
Kaupanalan esimiesliitto KEY    
Kelan toimihenkilöt, KTH liitto    
Kemianteollisuus ry    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kirkon alat    
KiT    
KiT    
KTK Tekniikan Asiantuntijat    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntoutusalan Asiantuntijat    
Leo Suomaa    
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu    
Maaseudun työnantajaliitto MTA ry    
Markku Saarikoski    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Medialiitto ry    
Meijerialan Ammattilaiset    
Merimies-Unioni    
Metsä Group    
Metsäalan Asiantuntijat    
Metsäteollisuus ry    
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA    
Näyttelijäliitto    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Paperiliitto    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU    
Professoriliitto    
Puusepänteollisuus ry    
Päällystöliitto    
Rajaturvallisuusunioni    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rannikko- ja Sisävesiliikenteen Säätiö    
Rautatiealan Unioni RAU    
SAK    
SAK    
Satamaoperaattorit ry    
Sivistystyönantajat ry    
Sivutoiminen valtakunnansovittelija    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia    
Stora Enso    
STTK    
STTK    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Ekonomit    
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL    
Suomen Eläinlääkäriliitto    
Suomen Farmasialiitto    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Liikennelentäjäliitto SLL    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Muusikkojen Liitto    
Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL    
Suomen Psykologiliitto    
Suomen Puheterapeuttiliitto    
Suomen Sosialidemokraattinen Sanoma-lehtimiesliitto SSSL    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL    
Suomen Työterveyshoitajaliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Sähköalojen ammattiliitto    
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Te-me    
Tehy    
Tekniikan akateemiset TEK    
Teknologiateollisuuden työnantajat ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto    
Tieteentekijät    
Toimihenkilöliitto Erto    
Tradenomit    
Tulliliitto    
UPM    
Upseeriliitto    
Valtakunnansovittelija    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtion työmarkkinalaitos    
Vankilavirkailijain Liitto VVL    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut    
Yleinen Lehtimiesliitto