Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till vissa lagar som har samband med den

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till vissa lagar som har samband med den

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/4258/2022

Svarstiden gick ut: 19.8.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till vissa lagar som har samband med den.
Bakgrund
Propositionen hänför sig till Europaparlamentets och rådets nya förordning (EU) 2021/782 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, dvs. tillämpningen i Finland av den s.k. förordningen om järnvägars ansvar. I denna proposition föreslås det att järnvägstransportlagens (1119/2000) bestämmelser om nationella undantag från tillämpningen av den tidigare förordningen om järnvägars ansvar ändras.

Enligt förslaget ska möjligheten enligt den nya förordningen att låta bli att tillämpa vissa bestämmelser i förordningen på passagerartransport i stads- och förortstrafiken och regiontrafiken utnyttjas. Järnvägsansvarsförordningen ska inte heller i fortsättningen tillämpas på direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland. Inga nya nationella undantag införs.
Målsättningar
Lagarna och statsrådets förordning avses träda i kraft den 7 juni 2023, varefter bestämmelserna i den nya förordningen om järnvägars ansvar tillämpas.
Länkar:

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM009:00/2022 - Oikeusministeriön hankesivu, säädösvalmisteluhanke EU:n rautatievastuuasetuksen kansallinen toimeenpano

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM009:00/2022 - Justitieministeriets projektsida, lagstiftningsprojekt Nationellt genomförande av EU-förordningen om järnvägars ansvar

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen sänd ert utlåtande via tjänsten senast den 19 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Vid justitieministeriet ges ytterligare upplysningar av enhetschef Katri Kummoinen (Tfn: 02951 50266, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi).
Sändlista:
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen matkailualan liitto SMAL ry    
Suomen Museorautatieliitto ry MRL    
Vammaisfoorumi ry – Handikappforum rf    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
VR-Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto