Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4258/2022

Vastausaika on päättynyt: 19.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.
Tausta
Esitys liittyy uuden rautatievastuuasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EU) 2021/782) soveltamiseen Suomessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännöksiä, joissa säädetään aikaisemman rautatievastuuasetuksen soveltamista koskevista kansallisista poikkeuksista.
 
Ehdotuksen mukaan käytettäisiin uuden asetuksen mukaista mahdollisuutta jättää soveltamatta sen eräitä säännöksiä kaupunki-, esikaupunki- ja alueellisen liikenteen matkustajaliikennepalveluihin. Rautatievastuuasetusta ei jatkossakaan sovellettaisi Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Uusia kansallisia poikkeuksia ei otettaisi käyttöön.
Tavoitteet
Lait ja valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7.6.2023, josta alkaen sovelletaan uuden rautatievastuuasetuksen säännöksiä.
Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM009:00/2022 - Oikeusministeriön hankesivu, säädösvalmisteluhanke EU:n rautatievastuuasetuksen kansallinen toimeenpano

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM009:00/2022 - Justitieministeriets projektsida, lagstiftningsprojekt Nationellt genomförande av EU-förordningen om järnvägars ansvar

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta 19.8.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa yksikönpäällikkö Katri Kummoinen (puh. 02951 50266, s-posti etunimi.sukunimi@gov.fi).
Jakelu:
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntaliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen matkailualan liitto SMAL ry    
Suomen Museorautatieliitto ry MRL    
Vammaisfoorumi ry – Handikappforum rf    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry    
VR-Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto