Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Begäran om utlåtande om utkastet till föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/248815/03.04.05.00/2022

Svarstiden gick ut: 12.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär om utlåtanden om utkastet till föreskriften om televerksamhetens informationssäkerhet och om motiveringspromemorian till den.

Genom föreskriften uppdateras Kommunikationsverkets föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (Kommunikationsverket 67 A/2015 M) som trädde i kraft den 4 mars 2015.
Bakgrund
Föreskriften har samband med 29 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), som innehåller bestämmelser om kvalitetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster och kommunikationsmedlarnas, såsom teleföretagens, skyldighet att svara för informationssäkerheten när det gäller tjänsterna, meddelandena, förmedlingsuppgifterna och lokaliseringsuppgifterna, samt med 33 kap., som i sin tur innehåller bestämmelser om hantering av informationssäkerhet och störningar samt anmälan om störningar.

Genom föreskriften uppdateras informationssäkerhetskraven för alla kommunikationsnät och -tjänster. I föreskriften beaktas speciellt nya arkitekturlösningar inom 5G-teknologin, nya användningsfall för mobilnät och informationssäkerhetskrav som hänför sig till dem.

Beredningen av föreskriftsutkastet inleddes under år 2022 med en begäran om åsikter om den nuvarande föreskriftens funktion och om eventuella ändringsbehov med tanke på det nya föreskriftsprojektet. Föreskriftsutkastet har beretts i samarbete med intressentgrupperna under år 2023 med beaktande av respons och ändringsförslag från aktörer.
Målsättningar
Syftet med föreskriften är att:
1) främja informationssäkerheten i allmänna kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 
2) trygga den elektroniska kommunikationens konfidentialitet och värna om integritetsskyddet, och 
3) säkerställa att informationssäkerheten genomförs i teleföretagen på ett övergripande, systematiskt och effektivt sätt.

I föreskriften fastställs minimikraven på genomförande av informationssäkerheten. Strävan är att teleföretagen ska beakta informationssäkerheten som en del av den dagliga verksamheten och att informationssäkerhetsfrågorna beaktas rutinmässigt och i effektiva processer som en del av genomförandet av kommunikationsnät och -tjänster.
Länkar:

https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/480001/44046 - Kommunikationsverkets gällande föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (Kommunikationsverket 67 A/2015 M)

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/44046 - Voimassaoleva Viestintäviraston määräys teletoiminnan tietoturvasta (Viestintävirasto 67 A/2015 M)

Bilagor:
Tidtabell
Vänligen skicka utlåtandet till Transport- och kommunikationsverket via utlåtande.fi senast den 12 januari 2024.

Avsikten är att föreskriften utfärdas i början av året 2024 och att den träder i kraft i tre månader därefter.
Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ger er möjlighet att ge utlåtande över föreskriftsutkastet. Utlåtandet kan ges på finska eller svenska.

Ge utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till Traficoms registratorskontor.

För att kunna lämna sitt utlåtande ska svarspersonen registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för att använda tjänsten finns på utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver stöd för användningen kontakta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi. Om svaret innehåller uppgifter som företaget anser vara affärshemligheter eller annars sekretessbelagda ska sådana uppgifter lämnas in på en separat handling via säker e-post till registrator@traficom.fi. Förse svaret med diarienumret TRAFICOM/248815/03.04.05.00/2022. Anvisningar för att skicka säker e-post finns på: https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom
Beredare
Esa Fredriksson, specialsakkunnig, tfn 029 539 0330
Marko Priiki, ledande sakkunnig, tfn 029 539 0596 

Transport- och kommunikationsverkets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@traficom.fi
 
Sändlista:
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Ericsson    
Erillisverkot    
Finnet-liitto ry    
Huawei    
Line Carrier Oy    
Microsoft    
Nokia    
Telia Finland Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Ålands Telekommunikation    
Ämnesord

tietoturva

teleyritys

teletoiminta

viestintäpalvelu