Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta määräykseksi teletoiminnan tietoturvasta

Lausuntopyyntö luonnoksesta määräykseksi teletoiminnan tietoturvasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/248815/03.04.05.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa luonnoksista määräykseksi teletoiminnan tietoturvasta sekä sen perustelumuistioksi.

Määräyksellä ajantasaistetaan 4.3.2015 voimaan tullut Viestintäviraston määräys teletoiminnan tietoturvasta (Viestintävirasto 67 A/2015 M).
Tausta
Määräys liittyy sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014, SVPL) 29 lukuun, jossa säädetään viestintäverkon ja viestintäpalvelun laatuvaatimuksista, viestinnän välittäjän, kuten teleyrityksen, velvollisuudesta huolehtia palvelujensa, viestien, välitystietojen ja sijaintitietojen tietoturvasta sekä 33 lukuun, jossa taas säädetään tietoturvan ja häiriöiden hallinnasta sekä häiriöistä ilmoittamisesta.

Määräys ajantasaistaa tietoturvavaatimuksia kaikkien viestintäverkkojen ja ‑palvelujen osalta. Määräyksessä otetaan huomioon erityisesti 5G-teknologian uudet arkkitehtuuriratkaisut, matkaviestinverkkojen uudet käyttötapaukset ja niihin liittyvät tietoturvavaatimukset.
Määräysluonnoksen valmistelu on aloitettu vuoden 2022 aikana kyselykartoituksella, jolla kerättiin näkemyksiä nykyisen määräyksen toimivuudesta sekä mahdollisista muutostarpeista käynnistettävää määräyshanketta varten. Määräysluonnosta on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2023 aikana ottaen huomioon toimijoilta saatu palaute ja muutosehdotukset.
Tavoitteet
Määräyksen tavoitteena on:
1) edistää yleisten viestintäverkkojen ja -palvelujen tietoturvaa, 
2) turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojan toteutumista sekä 
3) varmistaa, että tietoturvan toteuttaminen teleyrityksissä on kattavaa, suunnitelmallista ja tehokasta.

Määräyksessä määritellään tietoturvan toteuttamista koskevat vähimmäisvaatimukset. Määräyksellä pyritään siihen, että tietoturvan huomioiminen teleyrityksissä on osa jokapäiväistä toimintaa ja että tietoturvatekijät huomioidaan rutiininomaisesti ja tehokkailla prosesseilla osana viestintäverkkojen ja -palvelujen toteutusta.
Linkit

https://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/480001/44046 - Kommunikationsverkets gällande föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet (Kommunikationsverket 67 A/2015 M)

https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/44046 - Voimassaoleva Viestintäviraston määräys teletoiminnan tietoturvasta (Viestintävirasto 67 A/2015 M)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 12.1.2024.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2024 niin, että se tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintävirasto varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne määräysluonnoksesta. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse viraston kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli vastauksenne sisältää tietoja, jotka yrityksenne katsoo liikesalaisuuden tai muun seikan perusteella salassa pidettäviksi, pyydetään nämä tiedot toimittamaan erillisellä asiakirjalla ja lähettämään turvasähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi käyttäen viitteenä diaarinumeroa TRAFICOM/248815/03.04.05.00/2022. Ohjeistuksen turvasähköpostin lähettämiseen löydätte: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Esa Fredriksson, puh. 029 539 0330
Johtava asiantuntija Marko Priiki, puh. 029 539 0596

Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@traficom.fi
Jakelu:
DNA Oyj    
Elisa Oyj    
Ericsson    
Erillisverkot    
Finnet-liitto ry    
Huawei    
Line Carrier Oy    
Microsoft    
Nokia    
Telia Finland Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry    
Ålands Telekommunikation    
Asiasanat

tietoturva

teleyritys

teletoiminta

viestintäpalvelu