Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 2022–2023

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 2022–2023

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21874/2021

Svarstiden gick ut: 18.10.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1032/1992) ja sen nojalla annetussa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1097/2019). Asetus annetaan määräajaksi ja nykyinen asetus on voimassa 31.12.2021 saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa uuden Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita koskevan asetuksen ajalle 1.1.2022–31.12.2023.

Patentti- ja rekisterihallituksen perimistä kiinteämaksuisista suoritteista säädettäisiin asetusehdotuksen liitteen maksutaulukossa.
 
Bakgrund
Asetusehdotuksen keskeisimmät muutokset voimassa olevaan asetukseen nähden koskevat kaupparekisteriasioita. Kaupparekisteriotteet olisivat jatkossa saatavilla maksutta Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-tietopalvelusta lukuun ottamatta otteiden sisältämiä edunsaajatietoja. Sääntely perustuu osin Euroopan unionin digitalisointidirektiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1151 direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla), joka edellyttää, että pääosa osakeyhtiöiden kaupparekisteriin merkittävistä tiedoista tulee olla maksuttomasti saatavilla. Muutos tulisi voimaan 1.8.2022.

Kaupparekisteriasioiden osalta ehdotetaan myös muita sähköistä asiointia koskevia maksu- ja maksujen nimekemuutoksia, joiden nojalla yrityksiä esimerkiksi ohjataan käyttämään edullisempia ja nopeampia Patentti- ja rekisterihallituksen mallirakenteita yhtiöiden perustamisessa.

Muita maksumuutoksia ehdotetaan yhdistysrekisteri-, säätiörekisteri- ja tilintarkastusasioihin. Näiden muutosten osalta vaikutus rekisterin kustannusvastaavuuteen olisi vähäinen. Muiden suoriteyhmien osalta ehdotettu asetus vastaisi suurelta osin 31.12.2021 saakka voimassa olevaa maksuasetusta.

Lausuntopyynnön liitteenä on asetusluonnos, jossa muutetut kohdat asetukseen ja liitteen maksutaulukkoon näkyvät selvyyden vuoksi punaisella värillä.
 
Liitteet:
Tidtabell
Pyydämme toimittamaan kirjallisen lausuntonne asetusehdotuksen ja muistion johdosta viimeistään maanantaina 18.10.2021.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

hallitussihteeri Sami Teräväinen, p. 029 506 0088, sami.teravainen(a)tem.fi
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Finanssivalvonta    
Keskuskauppakamari    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patentti-insinöörit ry    
Suomen AIPPI ry    
Suomen keksijäin keskusliitto KEKE ry    
Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry    
Suomen taloushallintoliitto ry    
Suomen teollisuusoikeudellinen yhdistys ry    
Suomen tilintarkastajat ry    
Suomen yrittäjät ry    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry    
valtiovarainministeriö