Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik åren 2022-2027

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik åren 2022-2027

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1726/2024

Svarstiden gick ut: 8.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtande om ett förslag till statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om stödområden som avses i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik åren 2022–2027.

Det föreslås bestämmelser om ändring av förordningen (467/2022) om de stödområden som avses i 43 § i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021).

Stödområdena har fastställts på basis av Europeiska kommissionens meddelande av den 29 april 2021 om riktlinjer för statligt regionalstöd (nedan riktlinjerna för regionalstöd) (2021/C 153/1). Det främsta syftet med statligt regionalstöd är att främja ekonomisk utveckling i EU:s mindre gynnade områden. Genom att det främjar och underlättar en hållbar utveckling i stödområdena bidrar stödet till EU:s politik för territoriell sammanhållning, som syftar till att förbättra den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika områden.

Statsrådet har utfärdat en förordning om stödområden den 16 juni 2022. Utgångspunkten är att stödområdena gäller fram till den 31 december 2027 i enlighet med riktlinjerna för regionalstöd. Under denna period är det möjligt att ändra stödområdena utifrån en halvtidsöversyn enligt riktlinjerna för regionalstöd. Kommissionen publicerade ett preciserande meddelande (C (2023) 3349 final) om halvtidsöversynen den 30 maj 2023.

De ändringar som görs i regionalstödskartan i Finland utifrån halvtidsöversynen begränsas till högst 50 procent av den tillgängliga befolkningstäckningen i stödområdena i Södra och Västra Finland (s.k. icke förhandsdefinierade c-områden), dvs. ändringarna kan gälla områden med sammanlagt högst 97 365 invånare. I samband med halvtidsöversynen är det inte möjligt att ändra ställningen för en Nuts 2-region i Östra och Norra Finland (s.k. förhandsdefinierat c-område) som stödområde I eller att rikta områdets befolkningstäckning till andra delar av landet.

Under hösten 2023 har arbets- och näringsministeriet berett en sådan halvtidsöversyn av regionerna i Södra och Västra Finland som kommissionens meddelande möjliggör. De ändringar som föreslås i stödområdena utifrån halvtidsöversynen framgår av utkastet till förordning och den bifogade promemorian.

I utkastet anges de kommuner som enligt förslaget ska omfattas av stödområdena I och II. Det föreslås att kommunerna Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini och Vindala; Alavo, Etseri, Kuortane; Gustav Adolfs, Heinola, Sysmä, Padasjoki och Juupajoki stryks från stödområde II och att kommunerna Fredrikshamn, Kotka och Pyttis fogas till stödområde I.

De högsta stödnivåerna för stödområden fastställs enligt Europeiska kommissionens riktlinjer om statligt regionalstöd.

Före utfärdandet av statsrådets förordning ska de ändringar som görs i regionalstödskartan officiellt anmälas till Europeiska kommissionen för godkännande, varefter statsrådet kan fatta beslut om förordningen. Förordningen avses träda i kraft omedelbart därefter.


 
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena lämnas till arbets- och näringsministeriet senast 8.3.2024 genom att besvara denna begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressenlausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo.tem@gov.fi

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.


VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummerVN/1726/2024 för utlåtandet i VAHVA.
Beredare
Mer information ges av Hanna-Maria Urjankangas, ledande sakkunnig, hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi

 
Sändlista:
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Evijärven kunta    
Finnvera Oyj    
Haminan kaupunki    
Hartolan kunta    
Heinolan kaupunki    
Hämeen liitto    
Juupajoen kunta    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kotkan kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Lappajärven kunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Padajoen kunta    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Pyhtään kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakuntaliitto    
Soinin kunta    
Sysmän kunta    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
Vimpelin kunta    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki