Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022-2027 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022-2027 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1726/2024

Vastausaika on päättynyt: 8.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022-2027 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta.

Ehdotuksessa esitetään säädettäväksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021)
43 §:ssä tarkoitetuista tukialueista annetun asetuksen (467/2022) muuttamisesta.


Tukialueiden määrittelyn perustana on Euroopan komission 29.4.2021 antama tiedonanto alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista (jäljempänä aluetuen suuntaviivat) (2021/ C 153/01). Alueellisten valtiontukien ensisijaisena tavoitteena on EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen kehitys. Edistämällä ja helpottamalla tukialueiden kestävää kehitystä tuella edistetään EU:n koheesiopolitiikkaa, jolla pyritään vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta vähentämällä alueiden välisen kehityksen tasoeroja.

Valtioneuvosto on antanut tukialueita koskevan asetuksen 16.6.2022. Lähtökohtaisesti tukialueet ovat voimassa aluetuen suuntaviivoissa määritellysti 31.12.2027 asti. Tukialueita on tällä välillä mahdollista muuttaa aluetuen suuntaviivojen mukaisen väliarvioinnin perusteella, johon liittyen komissio julkaisi tarkentavan tiedonannon (C(2023) 3349 final)30.5.2023.

Väliarvioinnin perusteella Suomen aluetukikarttaan tehtävät muutokset rajoittuvat enintään 50 prosenttiin Etelä- ja Länsi-Suomessa käytettävissä olevasta tukialueiden väestöpeitosta (ns. ennalta määrittelemättömät c-alueet) eli muutokset voivat koskea alueita joilla on enintään yhteensä 97 365asukasta. Väliarvioinnin yhteydessä ei ole mahdollista muuttaa Itä- ja Pohjois-Suomen NUTS 2 –alueen (ns. ennalta määritelty c-alue) asemaa tukialueena I eikä kohdentaa alueen väestöpeittoa käytettäväksi muualla maassa.

Syksyn 2023 aikana työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu komission tiedonannon mahdollistama Etelä- ja Länsi-Suomen alueita koskeva väliarviointi, jonka perusteella tukialueisiin esitettävät muutokset käyvät ilmi asetusluonnoksesta ja liitteenä olevasta muistiosta.

Esityksessä on määritelty ne kunnat, jotka esitetään sisällytettäväksi I ja II -tukialueeseen. Tukialueesta II esitetään poistettavaksi Alajärven, Evijärven, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin; Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin; Hartolan, Heinolan, Sysmän, Padasjoen sekä Juupajoen kunnat ja tukialueeseen I lisättäväksi Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat.

Tukialueiden tuen enimmäisintensiteetit määräytyvät Euroopan komission alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen mukaan.

Ennen valtioneuvoston asetuksen antamista aluetukikarttaan tehtävät muutokset on ilmoitettava virallisesti Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi, jonka jälkeen valtioneuvosto voi päättää asetuksesta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan välittömästi sen jälkeen.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 8.3.2024 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo.tem@gov.fi
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle
VN/1726/2024.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa johtava asiantuntija Hanna-Maria Urjankangas, hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi
 
Jakelu:
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Evijärven kunta    
Finnvera Oyj    
Haminan kaupunki    
Hartolan kunta    
Heinolan kaupunki    
Hämeen liitto    
Juupajoen kunta    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen liitto    
Kotkan kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kymenlaakson liitto    
Lapin liitto    
Lappajärven kunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Padajoen kunta    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Pyhtään kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Satakuntaliitto    
Soinin kunta    
Sysmän kunta    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen liitto    
Vimpelin kunta    
Ålands landskapsregering    
Ähtärin kaupunki