Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall

Begäran om utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3756/2019-YM-1

Svarstiden gick ut: 15.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Enligt förslaget ska det till statsrådets förordning om avfall (179/2012) fogas behövliga bestämmelser som följer av den ändring av avfallslagen som gäller dels dataplattformen för avfall och biflöden, dels kommunal avfallshantering i andra hand. I förordningen föreslås det bestämmelser om de uppgifter som avfallsinnehavaren ska uppge i den anbudsbegäran och begäran om kommunal avfallshantering i andra hand som ska publiceras i dataplattformen. Dessutom föreskrivs det i förordningen om de uppgifter om kommunal avfallshantering i andra hand som kommunen ska lämna till dataplattformen. Förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2020.
Bakgrund
Bestämmelserna i avfallslagen (646/2011) om kommunal avfallshantering i andra hand preciseras genom en lag om ändring av avfallslagen (438/2019) som träder i kraft den 1 januari 2020. Syftet är att öka transparensen i kommunal avfallshantering i andra hand och att främja marknaderna för avfallshantering och återvinning. Till avfallslagen fogas det bestämmelser om en dataplattform för avfall och biflöden som ska användas för konstaterande av bristande utbud av andra tjänster och om dataplattformens användning samt om lämnandet av uppgifter till den. Dessutom preciseras de allmänna principerna för fastställandet av den avfallsavgift som tas ut för kommunal avfallshantering i andra hand. I fråga om kommunens och ett kommunalt avfallsbolags bokföringsskyldighet görs vissa ändringar som behövs för uppföljningen av hur bestämmelserna om anknutna enheter inom kommunal avfallshantering följs. Med stöd av de bemyndiganden att utfärda förordning som fogas till avfallslagen får närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet utfärdas om det som avses i den föreslagna förordningen.
Målsättningar
Målet för förslaget är att som en del av den helhet som ändringen av avfallslagen utgör precisera förutsättningarna för kommunal avfallshantering i andra hand och att utöka tjänstens transparens.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 15 augusti 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna ett utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV).
 
För att underlätta behandlingen av svaren önskar miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller per post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.

 
Beredare
Ytterligare information ger Ella Särkkä, regeringssekreterare, tfn 0295 250 308 (till den 19 juni), Jenni Lehtonen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 066, och Riitta Levinen, miljöråd, tfn 0295 250 162.  E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)ym.fi
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
INFRA ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Natur och miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund    
Teknologiateollisuus ry    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

digitalisaatio

jätehuolto

digitalisering

kiertotalous

kierrätys

avfallshantering

cirkulär ekonomi

återvinning