Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3756/2019-YM-1

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ehdotuksessa jätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen (179/2012) lisättäisiin jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevasta jätelain muutoksesta johtuvat tarpeelliset säännökset. Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, jotka jätteen haltijan tulisi sisällyttää tietoalustassa julkaistavaan tarjouspyyntöön ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaan pyyntöön. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevista tiedoista, jotka kunnan tulisi toimittaa tietoalustaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Tausta
Kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevia jätelain (646/2011) säännöksiä täsmennetään 1 päivänä tammikuuta 2020 voimaan tulevalla lailla jätelain muuttamisesta (438/2019). Tavoitteena on lisätä kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun läpinäkyvyyttä sekä edistää jäte- ja kierrätysmarkkinoiden toimintaa. Jätelakiin lisätään säännökset muun palvelutarjonnan puutteen todentamiseen käytettävästä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustasta ja sen käyttämisestä sekä tietojen toimittamisesta tietoalustaan. Lisäksi täsmennetään kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta perittävän jätemaksun määräämiseen liittyviä yleisiä periaatteita. Kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteisiin tehdään kunnan jätehuollon toimialan sidosyksikkösäännösten noudattamisen seuraamiseksi tarpeelliset muutokset. Jätelakiin lisättävien asetuksenantovaltuuksien nojalla valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ehdotetussa asetuksessa tarkoitetuista seikoista.
Tavoitteet
Ehdotuksen tavoitteena on osana jätelain muutokseen liittyvää kokonaisuutta täsmentää kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun edellytyksiä ja lisätä palvelun läpinäkyvyyttä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 15.8.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Ella Särkkä, puh 0295 250 308 (19.6. saakka), erityisasiantuntija Jenni Lehtonen, puh 0295 250 066 (3.-28.6. ja 29.7.-15.8.) ja ympäristöneuvos Riitta Levinen, puh. 0295 250 162 (3.6.-5.7. ja 8.-15.8.). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hansel Oy    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
INFRA ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Natur och miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Senaatti-kiinteistöt    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund    
Teknologiateollisuus ry    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

digitalisaatio

jätehuolto

digitalisering

kiertotalous

kierrätys

avfallshantering

cirkulär ekonomi

återvinning