Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Bedömningspromemorian om skyldighet att lagra förmedlingsuppgifter för myndigheternas behov med hänsyn till EU-domstolens rättspraxis

Bedömningspromemorian om skyldighet att lagra förmedlingsuppgifter för myndigheternas behov med hänsyn till EU-domstolens rättspraxis

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7266/2021

Svarstiden gick ut: 11.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Vid elektronisk kommunikation - som mobiltelefonsamtal, textmeddelanden och internetanvändning - genereras förmedlingsuppgifter (till exempel telefonnummer, namn samt tiden och platsen för kommunikationen). Även om förmedlingsuppgifterna inte avslöjar innehållet i kommunikationen, avslöjar det fortfarande saker om den person som använder elektronisk kommunikationsmedel. Därför omfattar skyddet för  kommunikationens konfidentialitet, skyddet av personuppgifter och skyddet för privatlivet också förmedlingsuppgifter.
 
Med hjälp av förmedlingsuppgifter om elektronisk kommunikation finns det dock potential att effektivt förebygga och utreda brott. För att göra förmedlingsuppgifterna tillgängliga för offentliga myndigheter för brottsutredning antogs 2006 ett EU-direktiv om skyldigheten att lagra förmedlingsuppgifter. Direktivet mötte dock motstånd eftersom det förpliktade till ganska omfattande och långvarig lagring av uppgifter. Slutligen fastställde domstolen 2014 att direktivet innebar oproportionerligt stora ingrepp i skyddet av personuppgifter och skyddet  för privatlivet. Domstolen förklarade direktivet ogiltigt.
 
De flesta EU-medlemsstater (inklusive Finland) har infört en nationell lagringsskyldighet sedan direktivet upphävdes. Detta har lett till att dessa nationella lagar har ofta varit föremål för  EU-domstolsprövning – huruvida de  hittar rätt balans mellan säkerhet och skydd av personuppgifter och skydd för privatlivet.
 
Kommunikationsministeriet utredde senast 2017 hur Finlands lagstiftning om skyldighet att lagra förmedlingsuppgifter överensstämmer med EU-lagstiftningen, då EU domstolen gav Tele2 och Watson domen. Sedan dess har domstolen gett fyra nya domar. I bedömningspromemorian beskrivs innehållet i dessa domar och bedöms deras betydelse för finsk lagstiftning.
Målsättningar
Syftet med bedömningspromemorian är att utreda om det behövs ändringar i finsk lagstiftning om skyldighet att lagra uppgifter med hänsyn till EU-domstolens nya rättspraxis. Under remissbehandlingen vill man höra intressegruppernas åsikter i frågan.
 
På EU nivå har det dessutom på nytt diskuterats om man borde förnya  EU-lagstiftningen om skyldigheten att lagra förmedlingsuppgifter. Syftet med remissbehandlingen är även att utreda intressentgruppernas ståndpunkt i denna fråga.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandet i elektronisk form senast den 11 maj 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Alla som är intresserade kan lämna in ett utlåtande. Du kan svara på alla eller på en del av frågor. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på www.utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Utlåtanden kan också skickas till kirjaamo@lvm.fi.
Beredare
Tuomas Kaivola, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet (förnamn.efternamn@lvm.fi).
Vid 29.3.–31.3.2021 Piia Nyström, lagstiftningsråd och vid 1.-6.4.2021 Maria Rautavirta, enhetsdirektör (förnamn.efternamn@lvm.fi).
Sändlista:
Cinia Oy    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Digita Oy    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic frontier    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elisa Oyj    
Ficom ry    
Finnet-liitto ry    
Finnish Information Security Cluster - Kyberala ry    
F-Secure Oyj    
Helsingin yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Nixu Oyj    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Pääesikunta Suojelupoliisi    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ålands Telekommunikation Ab    
Ämnesord

Tietosuoja

sähköinen viestintä