Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön aiheuttamat muutostarpeet sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisvelvollisuudelle ja viranomaiskäytölle

Arviomuistio – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön aiheuttamat muutostarpeet sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisvelvollisuudelle ja viranomaiskäytölle

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7266/2021

Vastausaika on päättynyt: 11.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sähköisestä viestinnästä – kuten kännykkäpuheluista, tekstiviesteistä ja internetin käyttämisestä – syntyy välitystietoja. Välitystietoja on esimerkiksi kännykkäpuheluiden osalta puhelinnumero, liittymän tilaajan nimi sekä viestinnän aika ja paikka. Vaikka välitystiedot eivät paljasta viestinnän sisältöä, ne paljastavat silti asioita henkilöstä, joka viestii. Siksi viestinnän luottamuksellisuuden suoja, henkilötietojen suoja ja yksityiselämän suoja ulottuu myös välitystietoihin.
 
Sähköisen viestinnän välitystietojen avulla voidaan kuitenkin tehokkaasti estää ja selvittää rikoksia. Jotta välitystiedot olisivat viranomaisten saatavilla rikostutkintaa varten, säilyttämisvelvollisuudesta annettiin vuonna 2006 EU:n direktiivi. Direktiivi kuitenkin kohtasi vastustusta, koska se velvoitti melko laajaan ja pitkään säilyttämiseen. Lopulta unionin tuomioistuin totesi vuonna 2014, että direktiivillä puututtiin suhteettoman paljon henkilötietojen suojaan ja yksityiselämän suojaan. Unionin tuomioistuin totesi direktiivin pätemättömäksi.
 
Suurin osa EU:n jäsenvaltioista (Suomi mukaan lukien) on direktiivin kumoamisen jälkeen säätänyt kansallisesti säilyttämisvelvollisuudesta. Tämä on johtanut siihen, että nämä kansalliset lait ovat olleet usein unionin tuomioistuimen arvioitavana – onko niissä tasapainotettu oikein turvallisuus sekä henkilötietojen suoja ja yksityiselämän suoja.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö selvitti edellisen kerran Suomen sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämis- ja luovuttamisvelvollisuuden sääntelyn EU-oikeuden mukaisuutta keväällä 2017, kun unionin tuomioistuin oli antanut Tele2 ja Watson -ratkaisun. Tämän jälkeen unionin tuomioistuin on antanut neljä uutta ratkaisua. Arviomuistiossa eritellään näiden ratkaisujen sisältöä ja arvioidaan niiden merkitystä Suomen sääntelylle.
Tavoitteet
Arviomuistion tavoitteena on selvittää, tarvitaanko Suomen sääntelyyn muutoksia unionin tuomioistuimen uuden ratkaisukäytännön perusteella. Lausuntokierroksella halutaan kuulla sidosryhmien kannat aiheeseen.
 
EU-tasolla on lisäksi virinnyt uudestaan keskustelu siitä, tulisiko EU:n yrittää antaa uudestaa sääntelyä säilyttämisvelvollisuudesta. Lausuntokierroksen tavoitteena on toiseksi selvittää sidosryhmien kantaa tähän kysymykseen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetäään toimittamaan viimeistään 11.5.2021 aikana.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon voi jättää vastaamalla lausuntopalvelu.fi- sivuston kyselyosiossa esitettyihin teemakohtaisiin kysymyksiin tai osaan niistä.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n -sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausunnon voi toimittaa myös lähettämällä se liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.
 
Lausunnon voivat jättää kaikki kiinnostuneet tahot.
Valmistelijat
Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi).
 
Ajalla 29.3. – 31.3.2021 Piia Nyström, lainsäädäntöneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi) ja ajalla 1.-6.4.2021 Maria Rautavirta, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö  (etunimi.sukunimi@lvm.fi).
Jakelu:
Cinia Oy    
CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy    
Digita Oy    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Electronic frontier    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elisa Oyj    
Ficom ry    
Finnet-liitto ry    
Finnish Information Security Cluster - Kyberala ry    
F-Secure Oyj    
Helsingin yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Nixu Oyj    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Pääesikunta Suojelupoliisi    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ålands Telekommunikation Ab    
Asiasanat

Tietosuoja

sähköinen viestintä