Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Begäran om utlåtande: statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/25306/2023

Svarstiden går ut: 9.10.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om bifogade utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014, nedan FoUI-förordningen).
 
Bakgrund
Avsikten är att anpassa statsrådsförordningen så att den motsvarar de ändringar i den så kallade allmänna gruppundantagsförordningen ((EU) nr 651/2014) som trädde i kraft den 1 juli 2023. Ändringarna i förordningen är en del av åtgärderna i Europeiska kommissionens industriplan i den gröna given (COM(2023) 62 final) av den 1 februari 2023. Syftet med ändringarna av den allmänna gruppundantagsförordningen är att göra beviljandet av offentligt stöd för EU:s gröna och digitala omställning enklare och snabbare. Ändringarna skapar också en behövlig grund för att ingripa i de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina och bidrar till att främja återhämtningen av Europas ekonomi, som också har påverkats av coronaviruspandemin och de höga energipriserna. Ett syfte med ändringarna i den allmänna gruppundantagsförordningen är också att anpassa förordningen till rambestämmelserna för statligt stöd som uppdaterades av kommissionen den 19 oktober 2022.
Målsättningar
Genom ändringarna i FoUI-förordningen införs nationellt följande nya stödformer som ska möjliggöras genom den allmänna gruppundantagsförordningen och som Business Finland i fortsättningen ansvarar för:
  • Beviljande av startstöd i form av överföring av immateriella rättigheter eller beviljande av tillhörande tillträdesrättigheter
  • Finansiering för samfinansiering av projekt som stöds av Europeiska försvarsfonden eller det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet
  • Finansiering av uppförande och uppgradering av testnings- och experimentinfrastruktur
Definitionerna i FoUI-förordningen ändras så att de motsvarar de ändrade definitionerna i den allmänna gruppundantagsförordningen. Genom ändringen i definitionerna preciseras bland annat det att stödet ska kunna riktas till utveckling av digitala processer, varor och tjänster i de projekt som finansieras.

Genom ändringarna i förordningen ändras dessutom stödens maximibelopp samt möjliggörs höjningar av stödintensiteten så att de motsvarar den allmänna gruppundantagsförordningen. Förutsättningarna för beviljande av startstöd utvidgas så att vissa företag anses som nystartade innovativa företag enligt vidare kriterier än för närvarande. Enligt ändringen av förordningen ska finansiering kunna beviljas företag som blivit ett företag i svårigheter mellan den 1 januari 2020 och den 31 december 2021. I förordningen ändras också bestämmelsen om beviljande av stöd för innovationskluster bland annat så att beviljandet av stöd för klustrets ägare och för klustrets operatör särskiljs i bestämmelsen.

I förordningen preciseras bestämmelserna så att finansieringsverket inom viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (Important Projects of Common European Interest, s.k. IPCEI-projekt) kan bevilja stöd också för verksamhet som gäller den första industriella användningen. Förordningen ändras så att finansiering från Business Finland kan beviljas också utländska företag genom en digital innovationsknutpunkt (EDIH). Dessutom ändras förordningen så att finansieringsverket kan bevilja stöd för projekt som gagnar en hållbar utveckling.

Ändringarna i FoUI-förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2024. Förordningen föreslås gälla till och med den 31 december 2026.
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM082:00/2023 - Hankesivu / Projektsidan

Bilagor:

VNasetusluonnos_TKIasetus.pdf - Luonnos TKI-asetuksen muutoksesta

TKIasetus_perustelumuistioluonnos.pdf - Luonnos perustelumuistiosta (TKI-asetuksen muutos)

SV_forordning.pdf - Utkast till FoUI-förordning

Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande på finska senast den 9 oktober 2023 och utlåtande på svenska senast den 19 oktober 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande på finska senast den 9 oktober 2023 och på svenska senast den 19 oktober 2023 i första hand i elektronisk form på webbplatsen utlåtande.fi.

I andra hand kan utlåtandet lämnas in per e-post på adressen kirjaamo@tem.fi före utgången av den ovan nämnda tidsfristen. Vi ber er ange diarienumret VN/25306/2023 som referens för utlåtandet.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användning av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i statsrådets projektportal.

Ruotsinkielinen lausuntomateriaali julkaistaan 21.9.2023 lausuntopalvelu.fi -sivulla. Ruotsinkieliselle lausuntomateriaalille varataan vastaava lausuntoaika, kuin suomenkieliselle materiaalille. / Det svenskspråkiga utlåtandematerialet publiceras i Utlåtande.fi den 21 september 2023. För det svenskspråkiga utlåtandematerialet reserveras motsvarande remisstid som för det finskspråkiga materialet.
Beredare
Mer information om utkastet till förordning ges av

Maria Hauptmann, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 334, maria.hauptmann@gov.fi
 
Sändlista:
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kemianteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

tutkimus- ja kehittämistoiminta