Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25306/2023

Vastausaika päättyy: 9.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1444/2014, jäljempänä TKI-asetus) muuttamisesta.
 
Tausta
Valtioneuvoston asetusta on tarkoitus mukauttaa vastaamaan ns. yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen (EU 615/2014) tehtyjä muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.7.2023. Asetuksen muutokset ovat osa Euroopan komission 1.2.2023 antaman vihreän kehityksen teollisuussuunnitelman (COM(2023) 62 final) toimenpiteitä. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muutosten tavoitteina on yksinkertaistaa ja nopeuttaa julkisen tuen myöntämistä EU:n vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Muutokset luovat myös tarvittavan perustan Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan taloudellisiin vaikutuksiin puuttumiseksi ja edistävät osaltaan Euroopan talouden elpymistä, johon myös koronaviruspandemia ja energian korkeat hinnat ovat vaikuttaneet. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muutosten tarkoituksena on myös saattaa asetus vastaamaan komission 19.10.2022 päivittämiä valtiontukipuitteita.
Tavoitteet
TKI-asetuksen muutoksilla otettaisiin kansallisesti käyttöön seuraavia yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mahdollistamia uusia tukimuotoja, joiden myöntämisestä Business Finland jatkossa vastaisi:
  • Käynnistystuen myöntäminen henkisen omaisuuden siirtona tai siihen liittyvien käyttöoikeuksien myöntämisenä
  • Rahoitus Euroopan puolustusrahastosta tai Euroopan puolustusteollisesta kehittämisohjelmasta tuettujen hankkeiden yhteisrahoitukseen
  • Rahoitus testaus- ja kokeiluinfrastruktuurien rakentamiseen ja parantamiseen
TKI-asetuksen määritelmiämuutettaisiin vastaamaan yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa muutettuja määritelmiä. Määritelmien muuttamisen myötä täsmennettäisiin muun muassa, että tukea olisi mahdollista kohdistaa digitaalisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen rahoitettavissa hankkeissa.

Lisäksi asetuksen muutoksilla muutettaisiin tukien enimmäismääriä sekä mahdollistettaisiin tuki-intensiteettien korotuksia yleistä ryhmäpoikkeusasetusta vastaavasti.Käynnistystuen myöntämisen edellytyksiä laajennettaisiin siten, että tietyt yritykset katsottaisiin nuoriksi innovatiivisiksi yrityksiksi nykyistä laajemmin kriteerein. Asetuksen muutoksen mukaan rahoitusta voitaisiin myöntää yritykselle, josta on tullut vaikeuksissa oleva yritys 1 tammikuuta 2020 ja 31 joulukuuta 2021 välisenä aikana. Asetuksessa muutettaisiin myös säännöstä tuen myöntämisestä innovaatioklustereille muun muassa siten, että säännöksessä eriytettäisiin tuen myöntäminen klusterin omistajalle ja klusterin operaattorille.


Asetuksessa täsmennettäisiin, että rahoituskeskus voisi myöntää Euroopan yhteistä etua koskevissa tärkeissä hankkeissa (Important Projects of Common European Interest, ns. IPCEI-hankkeet) tukea myös ensimmäistä teollista hyödyntämistä koskevaan toimintaan. Asetusta muutettaisiin siten, että Business Finlandin rahoitusta on mahdollista myöntää myös ulkomaalaiselle yritykselle digitaali-innovaatiokeskittymän (EDIH) kautta. Lisäksi asetusta muutettaisiin siten, että rahoituskeskus voi myöntää tukea hankkeisiin, jotka hyödyttävät kestävää kehitystä.

TKI-asetuksen muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024. Asetus olisi voimassa 31 joulukuuta 2026 asti.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM082:00/2023 - Hankesivu / Projektsidan

Liitteet:

VNasetusluonnos_TKIasetus.pdf - Luonnos TKI-asetuksen muutoksesta

TKIasetus_perustelumuistioluonnos.pdf - Luonnos perustelumuistiosta (TKI-asetuksen muutos)

SV_forordning.pdf - Utkast till FoUI-förordning

Aikataulu
Suomenkieliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.10.2023 ja ruotsinkieliset lausunnot viimeistään 19.10.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Suomenkielinen lausunto pyydetään antamaan viimeistään 9.10.2023 ja ruotsinkielinen lausunto viimeistään 19.10.2023 ensisijaisesti sähköisesti lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Toissijaisesti lausunnon voi toimittaa edellä mainitun määräajan päättymiseen mennessä sähköpostitse osoitteella kirjaamo@tem.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään VN/25306/2023.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet >> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä sekä hankesivulla

Ruotsinkielinen lausuntomateriaali julkaistaan 21.9.2023 lausuntopalvelu.fi -sivulla. Ruotsinkieliselle lausuntomateriaalille varataan vastaava lausuntoaika, kuin suomenkieliselle materiaalille. / Det svenskspråkiga utlåtandematerialet publiceras i Utlåtande.fi den 21 september 2023. För det svenskspråkiga utlåtandematerialet reserveras motsvarande remisstid som för det finskspråkiga materialet.
Valmistelijat
Lisätietoja asetusluonnoksesta antaa:

Työ- ja elinkeinoministeriö, johtava asiantuntija Maria Hauptmann, puh. +358 295 047 334, maria.hauptmann@gov.fi
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kemianteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

tutkimus- ja kehittämistoiminta