Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om samarbete avseende nukleär information

Utkastet till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om samarbete avseende nukleär information

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30654/2023

Svarstiden gick ut: 15.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Utrikesministeriet ber om ert utlåtande till regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om samarbete avseende nukleär information.
 
Bakgrund
Finland blev medlem i Nato den 4 april 2023 när Finland anslöt sig till nordatlantiska fördraget. Avtalet mellan parterna i nordatlantiska fördraget om samarbete avseende nukleär information (Atomalsavtalet) hör till de internationella fördrag som Finland har förbundit sig att ansluta sig till inom ett år från sin anslutning till nordatlantiska fördraget.

Atomalavtalet och de administrativa arrangemangen för genomförande av avtalet bildar den avtalsram inom vilken Amerikas förenta stater, Natos medlemsstater och Natos militära och civila organ utbyter sådan nukleär information som det har ansetts att främjandet av Natos gemensamma säkerhet och försvar och beredskapen inför hotet om eventuell användning av kärnvapen kräver.

 
Målsättningar
I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner ett avtal mellan parterna i nordatlantiska fördraget om samarbete avseende nukleär information och att riksdagen antar en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Atomalavtalet träder för Finlands del i kraft den dag då Finland meddelar Amerikas förenta staters regering att Finland vill förbinda sig till bestämmelserna i avtalet. För att avtalet ska kunna tillämpas när det gäller Finland krävs det dessutom att Amerikas förenta staters kongress godkänner att avtalet tillämpas på Finland i enlighet med 123 och 144 b § i Amerikas förenta staters kärnenergilag. Lagen om sättande i kraft av avtalet avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 15 mars 2024.

Orsaken till avvikelsen från den riktgivande remisstiden enligt anvisningen för hörande vid författningsberedning är att Finland har förbundit sig att ansluta sig tillAtomalavtalet inom ett år från sin anslutning till nordatlantiska fördraget.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas in som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till utrikesministeriets registratorskontor.
 
Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Ytterligare information om hur man använder utlåtandetjänsten ges av systemadministratörerna på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på projektets offentliga projektsidor (valtioneuvosto.fi/sv/projekt, numret UM024:00/2023).
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
 
Om det inte är möjligt att lämna ett utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, kan det också lämnas in per e-post till utrikesministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.um@gov.fi. I de utlåtanden som sänds per e-post ber vi er använda diarienummer VN/30654/2023 som referens.
 
Vi ber de ministerier som använder VAHVA föra utlåtandet också under ärende VN/30654/2023 i VAHVA.

 
Beredare
Arbetsgruppen för beredningen av regeringens proposition om godkännande och sättande i kraft av Atomalavtalet har ansvarat för beredning av regeringspropositionen.

Eventuella frågor kan ställas till arbetsgruppens ordförande och sekreterare:

Chefen för nationella säkerhetsmyndigheten Päivi Kaukoranta, utrikesministeriet, arbetsgruppens ordförande, tel. +358 295 350 340
Jurist Ville Salmi, utrikesministeriet, arbetsgruppens sekreterare, tel. +358 295350 029
Lagstiftningssekreterare Elina Tölö, utrikesministeriet, arbetsgruppens sekreterare, tel.
+358 295 350 364.

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustus- ja ilmailuteollisuus ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö