Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30654/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
 
Tausta
Suomesta tuli Naton jäsenvaltio 4.4.2023, kun Suomi liittyi Pohjois-Atlantin sopimukseen. Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä tehty sopimus (ATOMAL-sopimus) on yksi niistä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut liittymään vuoden kuluessa Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisestä.

ATOMAL-sopimus ja siihen liittyvät hallinnolliset järjestelyt sopimuksen täytäntöönpanemiseksi muodostavat sopimuskehikon, jonka puitteissa Yhdysvallat ja Naton jäsenvaltiot ja Naton sotilas- ja siviilielimet jakavat keskenään sellaista ydinalan tietoa, jonka on katsottu olevan tarpeen Pohjois-Atlantin liiton yhteisen puolustuksen ja turvallisuuden edistämiseksi sekä ydinaseen mahdollisesta käytöstä muodostuvaan uhkaan varautumiseksi.
 
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen sekä lain, jolla saatetaan voimaan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. 

ATOMAL-sopimus tulee Suomen osalta voimaan sinä päivänä, kun Suomi ilmoittaa Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle haluavansa sitoutua noudattamaan sopimuksen ehtoja. Sopimuksen soveltaminen Suomen suhteen edellyttää lisäksi, että Amerikan yhdysvaltojen kongressi hyväksyy sopimuksen soveltamisen Suomen suhteen Yhdysvaltojen atomienergialain 123 ja 144 b § mukaisesti. Sopimuksen voimaansaattamislaki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 15.3.2024.

Säädösvalmistelun kuulemisoppaan mukaisesta ohjeellisesta lausuntoajasta on poikettu siksi, että Suomi on sitoutunut liittymään ATOMAL-sopimukseen vuoden kuluessa Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisestä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen julkisilla hankesivuilla (valtioneuvosto.fi/hankkeet, tunnus 
UM024:00/2023).

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.UM@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/30654/2023.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle 
VN/30654/2023.

 
Valmistelijat
Hallituksen esityksen valmistelusta on vastannut ATOMAL-sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista koskevan hallituksen esityksen valmistelutyöryhmä.

Mahdollisten kysymysten osalta voi ottaa yhteyttä työryhmän puheenjohtajaan ja sihteereihin:


Kansallisen turvallisuusviranomaisen päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoministeriö, työryhmän puheenjohtaja, puh. +358 295 350 340
Lakimies Ville Salmi, NSA, ulkoministeriö, työryhmän sihteeri, puh. +358 295 350 029
Lainsäädäntösihteeri Elina Tölö, ulkoministeriö, työryhmän sihteeri, puh. +358 295 350 364

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Puolustus- ja ilmailuteollisuus ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö