Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om arbetsgruppspromemoria för att förbättra informationsutbytet i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Begäran om utlåtande om arbetsgruppspromemoria för att förbättra informationsutbytet i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Diarienummer för begäran om utlåtande: 13472/2022

Svarstiden gick ut: 25.8.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finansministeriet begär vänligen ett utlåtande om arbetsgruppspromemorian för att förbättra informationsutbytet i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, som innehåller ett utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om som gäller effektivisering av informationsbytet i verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt skyddandet av den nationella säkerheten.

 
Bakgrund
Finansministeriet publicerade den 1 april 2022 en utredning om förbättring av informationsutbytet i den nationella verksamheten för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och tillsatte utredningen som ett fortsatt projekt för arbetsgruppens mandatperiod den 1 augusti 2022–30 april 2023. Arbetsgruppens mandatperiod förlängdes genom ett ändringsbeslut till den 14 juni 2023.

Arbetsgruppen har utarbetat en handlingsplan och ett utkast till regeringsproposition för att effektivisera informationsutbytet i den nationella verksamheten för förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.
Målsättningar
Syftet med förslagen i arbetsgruppspromemorian är att effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, övervakare enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finan-siering av terrorism (444/2017) och rapporteringsskyldiga.

I utkastet till regeringsproposition föreslås ändringar och preciseringar i bestämmelserna om behandling av registeruppgifter om verkliga förmånstagare och uppgifter ur penning-tvättsregistret för att säkerställa att registeruppgifterna är korrekta och aktuella och att dataskyddsbestämmelserna överensstämmer med kraven. Syftet med förslagen i utkastet till regeringsproposition är också att avhjälpa de brister i skyddspolisens tillgång till information som kvarstod i speciallagstiftningen efter att skyddspolisens roll ändrades från förun-dersökningsmyndighet till underrättelsemyndighet när underrättelselagarna trädde i kraft. Dessutom ska arbets- och näringsministeriets tillgång till information effektiviseras genom att det till lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012) fogas en rätt att få uppgifter ur penningtvättsregistret för att skydda den nationella säkerheten.

Utöver ändringarna i bestämmelserna föreslår arbetsgruppen ändringar i den praktiska verksamheten som effektiviserar informationsutbytet mellan myndigheter, övervakare enligt penningtvättslagen och rapporteringsskyldiga.
Länkar:

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-629-9 - Työryhmämuistio - Tietojenvaihdon parantaminen kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM063:00/2022 - Länk till Statsrådets projektsida.

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 25 augusti 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Den svenskspråkiga versionen av arbetsgruppspromemorian sänds på remiss senare när översättningarna är klara.

Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare

Ansvarig beredare/föredragande, specialsakkunnig Elise Luovula, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn. +358 295 530 242

Arbetsgruppens sekreterare, planerare Mia Pietarinen, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn. +358 295 530 529

Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Isännöintiliitto ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamies    
Kuluttajaliitto    
Lotteriinspektionen    
Nordea Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus, arpajaishallinto    
Puolustusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Veikkaus Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ålands landskapsregering