Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets målbeslut för försörjningsberedskapen

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets målbeslut för försörjningsberedskapen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/30737/2022

Svarstiden gick ut: 25.1.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets - och näringsministeriet har i förvaltningsövergripande samarbete berett en reform av statsrådets målbeslut för försörjningsberedskapen. Det gällande beslutet om målen för försörjningsberedskapen (1048/2018) är från 2018.

Med försörjningsberedskap avses tryggande av sådan väsentlig produktion, service och infrastruktur som är nödvändig för befolkningens utkomst, landets näringsliv och landets försvar i undantagsförhållanden och under allvarliga störningar som kan jämföras med undantagsförhållanden. Utgångspunkterna för den nationella försörjningsberedskapen är en välfungerande inre och internationell marknad, en mångsidig industriell och annan produktionsmässig bas, en stabil offentlig ekonomi och en konkurrenskraftig samhällsekonomi.

Tryggandet av försörjningsberedskapen stöder sig på välfungerande internationella politiska, ekonomiska och tekniska förbindelser, inklusive trafikleder, samt på deras fortbestånd. Ansvaret för beredskapen inför försörjningsberedskapskriser ligger alltid på den nationella nivån. Denna beredskap kompletteras av den internationella beredskapen.
 
Bakgrund
Rysslands militära angrepp mot Ukraina har på ett allvarligt och långvarigt sätt destabiliserat Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld. De spänningar som Rysslands anfallskrig skapat och den tilltagande stormaktsrivaliteten mellan västländerna och Kina utmanar den nuvarande försörjningsberedskapen, som baserar sig på globala leveranskedjor. Skadorna på gasledningen och på datakabeln mellan Finland och Estland framhäver också sårbarheten hos den kritiska undervattensinfrastrukturen. Den förändrade verksamhetsmiljön kräver att man i synnerhet prioriterar och utvecklar skyddet av den väsentliga infrastrukturen och väsentliga tjänster, cybersäkerheten, tillgången till de mest kritiska förnödenheterna samt bemötandet av snabbt föränderliga hybridhot.

De nya och mer allvarliga hoten i den förändrade säkerhetsmiljön förutsätter att tryggandet av försörjningsberedskapen förstärks och att beredskapsnivån höjs. Det civila samhällets beredskap måste beaktas som något som både möjliggör den militära beredskapen och utgör den andra hälften av den övergripande säkerheten tillsammans med den militära beredskapen: samhällets övergripande säkerhet fungerar endast om målet med verksamheten kring försörjningsberedskapen – att trygga kontinuiteten i samhällets väsentliga funktioner under undantagsförhållanden och vid störningar som kan jämföras med dem – uppfylls.

Beslutet har beretts i ett omfattande förvaltningsövergripande samarbete. Också intressentgrupperna har hörts i workshopparnas arbete. Försörjningsberedskapsrådet, som utnämnts av statsrådet, har deltagit i beredningen av beslutet genom att lyfta fram synpunkter från den privata och tredje sektorn inom försörjningsberedskapsorganisationens sektorer och pooler.
 
Målsättningar
I statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen fastställs utgångspunkterna, principerna och de nationella målen för den nationella försörjningsberedskapen, för att försörjningsberedskapens nivå och omfattning ska motsvara de krav som den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen ställer. Det är nödvändigt att säkerställa en tillräcklig nivå på försörjningsberedskapen så att den produktion, service och infrastruktur som är nödvändig med tanke på befolkningens försörjning, näringslivet och försvaret kan tryggas även vid allvarliga störningar under normala förhållanden och vid undantagsförhållanden.

För att försörjningsberedskapen ska kunna tryggas behövs ett mer omfattande samarbete med Sverige, de övriga nordiska länderna, länderna kring Östersjön och med EU och Nato. Sådant internationellt samarbete som direkt eller indirekt främjar försörjningsberedskapen ska identifieras.

Beslutet styr och ger riktlinjer för statens central- och regionförvaltning samt kommunala myndigheter och andra sådana aktörer som inom sitt eget förvaltningsområde svarar för försörjningsberedskapen samt för dess ledning och utveckling.

För verkställigheten av beslutet utarbetas en separat plan där de olika myndigheternas ansvar och en noggrannare tidsplan för åtgärderna fastställs.

Arbets - och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till statsrådets målbeslut för försörjningsberedskapen, som finns som bilaga på finska och svenska.
 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM080:00/2022 - Linkki hankkeen projektisivulle

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM080:00/2022 - Länk till projektsidan

Bilagor:

Huoltovarmuuden tavoitepäätösluonnos_07122023.pdf - Luonnos valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätökseksi

Utkast_Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen_07122023.pdf - Utkast till statsrådets målbeslut för försörjningsberedskapen

Tidtabell
Vi ber er lämna utlåtanden senast den 25 januari 2024.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandena i första hand via tjänsten utlåtande.fi genom att svara på denna begäran om utlåtande. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna sina utlåtanden.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns i tjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Om man inte vill registrera sig i tjänsten är det inget hinder för att lämna ett utlåtande, utan utlåtandet kan även lämnas genom att sända det per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor (kirjaamo.tem@gov.fi). I de utlåtanden som sänds per e-post ska rubriken Beslut om målen med försörjningsberedskapen VN/30737/2022 anges som referens.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterliga uppgifter ges av

Konsultativ tjänsteman Henri Backman, e-post: henri.backman(at)gov.fi
(borta från kontoret 21.12.2023-7.1.2024)

Industriråd Eeva Vahtera, e-post: eeva.vahtera(at)gov.fi
(borta från kontoret 22.12.2023-1.1.2024)

 
Sändlista:
Akava    
Digita Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus - The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats    
FIMEA    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS - Helsingin ja uudenmaan hyvinvointialue    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uusimaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kumiteollisuus ry    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus Luke    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Medialiitto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ruokavirasto    
Sailab - MedTech Finland ry    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SPEK    
SPR    
SPR    
SPR/ veripalvelu    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Kiertovoima ry – KIVO    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - SPEK    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Väriteollisuusyhdistys ry    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering