Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30737/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut poikkihallinnollisessa yhteistyössä valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätöksen uudistamista. Voimassa oleva päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018) on vuodelta 2018.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista poikkeusoloissa ja niihin verrattavissa olevissa vakavissa häiriöissä. Kansallisen huoltovarmuuden lähtökohtina ovat toimivat sisä- ja kansainväliset markkinat, monipuolinen teollinen ja muu tuotannollinen pohja, vakaa julkinen talous ja kilpailukykyinen kansantalous.

Huoltovarmuuden turvaaminen tukeutuu toimiviin kansainvälisiin poliittisiin, taloudellisiin ja teknisiin yhteyksiin ml. liikenneväylät sekä näiden jatkuvuuteen. Huoltovarmuuskriiseihin varautuminen on aina kansallisella vastuulla, mitä kansainvälinen varautuminen täydentää.
 
Tausta
Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan on epävakauttanut Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä merkittävästi ja pitkäaikaisesti. Venäjän hyökkäyssodan luoma jännite sekä suurvaltakilpailun kasvu länsimaiden ja Kiinan välillä haastavat nykyisen globaaleihin toimitusketjuihin perustuvan huoltovarmuuden. Suomen ja Viron välisen kaasuputken ja tietoliikennekaapelin vaurioituminen korostaa myös vedenalaisen kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuutta. Muuttunut toimintaympäristö vaatii asettamaan etusijalle ja kehittämään etenkin kriittisen infrastruktuurin ja palveluiden suojaamista, kyberturvallisuutta, kriittisimpien hyödykkeiden saatavuutta sekä vastaamista nopeasti muuttuviin hybridiuhkiin.

Muuttuneen turvallisuusympäristön uudet ja vahvistuneet uhat edellyttävät, että huoltovarmuuden turvaamisen ja varautumisen tasoa vahvistetaan. Siviiliyhteiskunnan varautuminen on huomioitava sotilaallisen varautumisen mahdollistajana ja vastinparina: kokonaisturvallisuus toimii vain, jos huoltovarmuustoiminnan tavoite yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen jatkuvuuden turvaamisesta poikkeusoloissa ja niihin verrattavissa olevissa häiriötilanteissa täyttyy.

Päätös on valmisteltu laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Myös sidosryhmiä on kuultu työpajatyöskentelyssä. Valtioneuvoston nimittämä Huoltovarmuusneuvosto on osallistunut päätöksen valmisteluun tuomalla esille huoltovarmuusorganisaation sektori- ja pooliorganisaation yksityisen ja kolmannen sektorin näkemyksiä.
 
Tavoitteet
Valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista määritellään kansallisen huoltovarmuustyön lähtökohdat, periaatteet ja kansalliset tavoitteet, jotta huoltovarmuuden taso ja laajuus vastaavat muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksia. Riittävän huoltovarmuuden tason turvaaminen on välttämätöntä, jotta väestön toimeentulon, talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämätön tuotanto, palvelut ja infrastruktuuri voidaan turvata myös normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitaan nykyistä laajempaa yhteistyötä Ruotsin sekä muiden Pohjoismaiden ja Itämeren alueen maiden sekä EU:n ja Naton kanssa. On tunnistettava sellainen kansainvälinen yhteistyö, joka suoraan tai välillisesti edistää huoltovarmuutta.

Päätös ohjaa ja antaa suuntaviivoja valtion keskus- ja aluehallinnon sekä kuntien viranomaisille ja muille sellaisille toimijoille, jotka vastaavat oman hallinnonalansa huoltovarmuudesta, sen johtamisesta ja kehittämisestä.

Päätöksen toimeenpanoa varten laaditaan erillinen suunnitelma, jossa määritellään eri viranomaisten vastuut ja toimenpiteiden tarkempi aikataulutus.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausunnot valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätöksen luonnokseen, joka on liitteenä suomen- ja ruotsinkielisenä.
 
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM080:00/2022 - Linkki hankkeen projektisivulle

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM080:00/2022 - Länk till projektsidan

Liitteet:

Huoltovarmuuden tavoitepäätösluonnos_07122023.pdf - Luonnos valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätökseksi

Utkast_Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen_07122023.pdf - Utkast till statsrådets målbeslut för försörjningsberedskapen

Aikataulu
Lausunnot tulee antaa viimeistään torstaina 25.1.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 25.1.2024. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat

neuvotteleva virkamies Henri Backman, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköposti: henri.backman(at)gov.fi
(poissa 21.12.2023-7.1.2024)

teollisuusneuvos Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö, sähköposti: eeva.vahtera(a)gov.fi
(poissa 22.12.2023-1.1.2024)

 
Jakelu:
Akava    
Digita Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus - The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats    
FIMEA    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finavia Oyj    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
HUS - Helsingin ja uudenmaan hyvinvointialue    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uusimaan hyvinvointialue    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kumiteollisuus ry    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus Luke    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääketeollisuus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Marttaliitto    
Medialiitto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palta ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ruokavirasto    
Sailab - MedTech Finland ry    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SPEK    
SPR    
SPR    
SPR/ veripalvelu    
STTK    
Suojelupoliisi    
Suomen Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Suomen Kiertovoima ry – KIVO    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - SPEK    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen kaupan liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus    
Turvallisuuskomitean sihteeristö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Väriteollisuusyhdistys ry    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Yleisradio    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering