Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning som gäller förlängning av drifttiden för Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2- anläggningsenheterna och ökning av värmeeffekten

Begäran om utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning som gäller förlängning av drifttiden för Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2- anläggningsenheterna och ökning av värmeeffekten

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/1026/2024

Svarstiden gick ut: 25.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet tog den 5 januari 2024 av Teollisuuden Voima Oyj emot ett sådant program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017). Programmet gäller en förlängning av drifttiden och höjning av den termiska effekten hos kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 på kraftverksområdet på Olkiluoto i Euraåminne. Med programmet för miljökonsekvensbedömning avses en plan som den projektansvarige har gjort upp för behövliga utredningar och arrangemangen för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndighet för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett projekt är arbets- och näringsministeriet.
Bakgrund
De alternativ som ingår i miljökonsekvensbedömningen går ut på att driften av kraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 fortsätter med nuvarande effekt fram till 2048 (alternativ 1a) eller fram till 2058 (alternativ 1b) och att driften av enheterna fortsätter med höjd effekt fram till 2048 (alternativ 2a) eller fram till 2058 (alternativ 2b). Dessutom granskas alternativet att kraftverksenheterna används med nuvarande effekt tills den nuvarande koncessionen löper ut 2038 (Alternativ 0).

Med den höjda effekt som nämndes ovan avses att reaktorns termiska effekt höjs med 10 procent från nuvarande 2 500 megawatt till 2 750 megawatt, vilket motsvarar en nominell ökning av kraftverksenheternas eleffekt från 890 megawatt till 970 megawatt.

Kraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 togs i bruk 1978 (OL1) och 1980 (OL2). Den ursprungliga planerade livslängden för kraftverksenheterna var 40 år. Kraftverksenheternas livslängd har tidigare förlängts till 60 år. Den aktuella fortsatta driften fram till 2048 eller 2058 motsvarar en förlängning av livslängden till 70 eller 80 år.
Målsättningar
I enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning begär ministeriet behövliga utlåtanden om bedömningsprogrammet och ger allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter.
 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden och åsikter ska lämnas in skriftligen senast den 25 mars 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Beakta att utlåtandena är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi och på ministeriets webbplats. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alternativt kan utlåtandena och åsikterna skickas till arbets- och näringsministeriet per e-post på adressen kirjaamo.tem@gov.fi eller per post på adressen Arbets- och näringsministeriet, PB 32, 00023 Statsrådet. Ange ärendenumret VN/1026/2024.
Beredare
Mer information om projektet och dess miljökonsekvenser ger teknisk direktör Mikko Lampinen, projektchef Eero Lehtonen och miljöchef Merja Levy vid Teollisuuden Voima Oyj, fornamn.efternamn@tvo.fi, tfn 02 83811.

Mer information om hur förfarandet för miljökonsekvensbedömning organiseras ger Hanna-Mari Kyllönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, fornamn.efternamn@gov.fi, tfn 029504 7089.

 
Sändlista:
Museovirasto    
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf    
Porin kaupunki    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Rauman kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ydinturvallisuusneuvottelukunta    
Ympäristöministeriö