Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2- laitosyksiköiden käyttöiän jatkamista ja lämpötehon korottamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausuntopyyntö Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2- laitosyksiköiden käyttöiän jatkamista ja lämpötehon korottamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1026/2024

Vastausaika päättyy: 25.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö on vastaanottanut Teollisuuden Voima Oyj:ltä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tarkoittaman ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2-laitosyksiköiden mahdollista käyttöiän jatkamista ja lämpötehon korottamista.  Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö.
 
Tausta
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toteutusvaihtoehtoina tarkastellaan Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2- laitosyksiköiden käytön jatkamista nykyisellä teholla vuoteen 2048 (VE1a) tai 2058 (VE1b) sekä käytön jatkamista korotetulla teholla vuoteen 2048 (VE2a) tai 2058 (VE2b). Lisäksi tarkastellaan laitosyksiköiden käytön jatkamista nykyisellä teholla voimassa olevan käyttöluvan loppuun vuoteen 2038 saakka (VE0).

Edellä mainitulla korotetulla teholla tarkoitetaan reaktorin lämpötehon korotusta nykyisestä 2 500 MW:sta 10 %:lla 2 750 MW:iin, mikä vastaa laitosyksikköjen nimellisen sähkötehon kasvattamista nykyisestä 890 MW:sta 970 MW:iin.

Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköt otettiin käyttöön vuosina 1978 (OL1) ja 1980 (OL2). Laitosyksiköiden alkuperäinen suunniteltu käyttöikä oli 40 vuotta. Laitosyksiköiden käyttöikää on aikaisemmin jatkettu 60 vuoteen. Nyt tarkasteltavana oleva käytön jatkaminen vuoteen 2048 tai 2058 asti vastaa käyttöiän jatkamista 70 tai 80 vuoteen.
Tavoitteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 §:n mukaan yhteysviranomaisen on huolehdittava siitä, että arviointiohjelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Tällä lausuntopyynnöllä työ- ja elinkeinoministeriö pyytää hankkeen vaikutusalueen kunnilta sekä muilta viranomaisilta, joita asia todennäköisesti koskee, lausuntoa arviointiohjelmasta sekä varaa yhteisöille ja kansalaisille mahdollisuuden lausunnon antamiseen ja mielipiteen esittämiseen.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 25.3.2024
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa sekä ministeriön verkkosivuilla. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi tai postitse osoitteeseen työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Lausunnossa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/1026/2024.

Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.

 
Valmistelijat
Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Hanna-Mari Kyllönen, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 029 504 7089.

Lisätietoja hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista antavat Teollisuuden Voima Oyj:stä tekninen johtaja Mikko Lampinen, hankepäällikkö Eero Lehtonen sekä ympäristöpäällikkö Merja Levy, etunimi.sukunimi@tvo.fi, puh. 02 83 811.
 
Jakelu:
Museovirasto    
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Nakkilan kunta    
Natur och Miljö rf    
Porin kaupunki    
Posiva Oy    
Puolustusministeriö    
Rauman kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
WWF    
Ydinturvallisuusneuvottelukunta    
Ympäristöministeriö